วิธีใช้ HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

คูมือการใชงาน

background image

© Copyright 2005 Hewlett-
Packard Development
Company, L.P.

ขอมูลในคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยน
แปลงโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา
หามทําซ้ํา

ดัดแปลง

หรือแปลคู

มือโดยมิไดรับหนังสืออนุญาต
ลวงหนา

เวนแตการไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

โลโก

Adobe

และ

Acrobat

เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคา
ของ

Adobe Systems

Incorporated

ในสหรัฐอเมริกา

และ

/

หรือประเทศอื่นๆ

Windows®, Windows
NT®, Windows ME®,
Windows XP®

และ

Windows 2000®

เปนเครื่อง

หมายการคาจดทะเบียนของ

Microsoft Corporation

ใน

สหรัฐอเมริกา

Intel®

และ

Pentium®

เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ

Intel Corporation

Energy Star®

และ

Energy

Star logo®

เปนเครื่องหมายจด

ทะเ บียนขององคการพิทักษสิ่ง
แวดลอมแหงประเทศสหรัฐ
อเมริกา
หมายเลขเอกสาร

: Q5610-

90188

พิมพครั้งแรก

:

พฤษภาคม

2548

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑและบริการของ

HP

นี้

จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ
ไวในหนังสือรับประกันเทานั้น
ไมมีข อความใดในคูมือนี้ที่ถือวา

เปนการรับประกันเพิ่มเติม

HP

จะไมรับผิดชอบตอความผิด
พลาดทางเทคนิคหรือจากขอ
ความ

หรือการตัดทอนขอความ

ใดๆ

ในคูมือนี้

Hewlett-Packard
Company

จะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายใดๆ

ไมวาเกิดขึ้น

โดยเหตุบังเอิญหรือเปนผลที่เกี่ยว
เนื่องหรือเกิดจากการจัดทํา

การ

ดําเนินการ

หรือการใชเอกสาร

ฉบับนี้

รวมถึงเนื้อหาที่กลาวถึง

ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ:

ขอมูลเกี่ยวกับขอ

บังคับมีอยูใน

ขอมูลดานเทคนิค

ปจจุบันนี้ในหลายแหงถือวาการ
ทําสําเนาสิ่งตอไปนี้ถือเปนการ
ละเมิดกฎหมายหากมีขอสงสัย
ประการใด

โปรดปรึกษากับตัว

แทนทางกฎหมายกอน

รายงานหรือเอกสารทาง
กฎหมาย

:

หนังสือเดินทาง

เอกสารเขาเมือง

เอกสารทางราชการ

ตรา

บัตร

หรือ

อิสริยาภรณประจํา
ตําแหนง

ตราประทับของทาง
ราชการ

:

ดวงตราไปรษณีย

คูปองอาหาร

เช็คหรือดราฟทที่ออกให
หนวยงานของรัฐ

ธนบัตร

เช็คเดินทาง

หรือ

ธนาณัติ

ใบฝากเงิน

งานที่จดลิขสิทธิ์

ขอมูลดานความปลอดภัย

คําเตือน

เพื่อปองกัน

อัคคีภัยหรืออันตรายจาก
ไฟดูด

อยาใหผลิตภัณฑ

นี้โดนฝนหรือความชื้น

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
อยางเครงครัด

เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากอัคคีภัยหรือไฟดูด

คําเตือน

อันตรายจาก

ไฟดูด

1.

อานและทําความเขาใจ

คํา

แนะนําทั้งหมดในคูมือ
การติดตั้ง

2.

ในการเชื่อมตออุปกรณเขา
กับแหลงจายไฟ

ใหเสียบ

สายไฟเขากับปลั๊กที่มีสาย
ดินเทานั้นหากไมแนใจวา
ปลั๊กที่ใชมีสายดินหรือไม
โปรดปรึกษาชางไฟฟาที่มี
ความชํานาญ

3.

ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา
แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน
ผลิตภัณฑ

4.

กอนทําความสะอาด

ตอง

ถอดสายไฟออกจากปลั๊ก
ทุกครั้ง

5.

หามติดตั้งหรือใช
ผลิตภัณฑนี้ใกลน้ําหรือ
ขณะตัวเปยก

6.

วางผลิตภัณฑใหตั้งอยาง
มั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอ
กัน

7.

ติดตั้งผลิตภัณฑในที่ที่
เหมาะสมเพื่อสายไฟจะได
ไมระเกะระกะและไมเกิด
ความเสียหาย

8.

หากเครื่องทํางานผิดปกติ
ใหดูที่หนาจอวิธีการแกไข
ปญหาเบื้องตน

9.

ภายในเครื่องไมมีชิ้นสวน
ใดที่ผูใชสามารถชอมแซม
เองไดใหขอความชวย

เหลือจากเจาหนาที่บริการที่
มีความเชี่ยวชาญเทานั้น

10.

ใชผลิตภัณฑในบริเวณที่มี
อากาศถายเท

11.

ใชกับอะแดปเตอรจายไฟ
ที่

HP

ใหมาเทานั้น

คําเตือน

อุปกรณนี้จะ

ไมสามารถทํางานไดเมื่อ
แหลงจายไฟหลักไมทํา
งาน