HP Officejet 5610 Hjälp

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Användarhandbok

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Användarhandbok

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informationen häri kan ändras utan
föregående meddelande.
Återgivning, bearbetning eller
översättning utan skriftligt tillstånd är
förbjudet, förutom vad som gäller
under upphovsrätten.

Adobe och Acrobat-logotypen är
antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® och Windows
2000® är registrerade varumärken i
USA som tillhör Microsoft Corporation.
Intel® och Pentium® är registrerade
varumärken som tillhör Intel
Corporation.
Energy Star® och Energy Star-
logotypen® är registrerade
varumärken i USA som tillhör United
States Environmental Protection
Agency.

Första utgåvan: Maj 2005

Meddelande

De enda garantierna för HP:s
produkter och tjänster framställs i de
garantier som medföljder dessa
produkter och tjänster. Ingenting häri
får tolkas som någon ytterligare
garanti. HP kan inte hållas ansvarigt
för tekniska fel, korrekturfel eller
utelämnanden i dokumentet.
Hewlett-Packard ansvarar inte för
oavsiktliga skador eller följdskador i
samband med användning av
dokumentationen eller den
programvara som beskrivs i
dokumentationen.
Obs! Information om gällande lagar
och förordningar finns i

Teknisk

information

.

På de flesta håll är det förbjudet att
kopiera följande objekt. Om du är
osäker bör du kontrollera med en jurist.

Myndighetsdokument:

Pass

Immigrationsdokument

Vissa tjänstedokument

Identifikationsdokument,
ID-kort eller insignier

Myndighetsstämplar:

Frimärken

Matkuponger

Checkar eller växlar på
myndigheter

Penningsedlar, resecheckar
eller postremissväxlar

Deponeringscertifikat

Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation

Varning

Utsätt inte

produkten för regn eller fukt
om du vill undvika risk för
brand eller elektriska stötar.

Minska risken för skada genom att
alltid följa säkerhetsanvisningarna.

Varning

Risk för elektriska

stötar

1.

Läs noggrant igenom
installationshandboken så att du
förstår alla instruktioner.

2.

Anslut endast enheten till ett
jordat eluttag när du ansluter
den till elnätet. Om du inte vet
om eluttaget är jordat eller inte
bör du kontrollera det med en
elektriker.

3.

Följ alla varningar och
instruktioner på produkten.

4.

Dra ur produktens kontakter
från vägguttaget innan du
rengör den.

5.

Installera inte eller använd
produkten i närheten av vatten
eller när du är blöt.

6.

Installera produkten ordentligt
på en stabil yta.

7.

Placera produkten på en
skyddad plats där ingen kan
trampa eller snubbla på
strömsladden och där
strömsladden inte kan skadas.

8.

Om produkten inte fungerar
som den ska bör du läsa om
felsökning i direkthjälpen.

9.

Enheten innehåller inga interna
delar som behöver service. Låt
endast service utföras av
behörig personal.

10.

Använd produkten på en plats
med god ventilation.

11.

Använd bara med den
nätadapter som levereras av HP.

Varning

Denna utrustning

kommer inte att kunna
användas under
strömavbrott.

Publiceringsnummer: Q5610-90166