Pomoc usługi HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Podręcznik użytkownika

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacje zawarte w tym dokumencie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie tego materiału bez
uprzedniej pisemnej zgody jest
zabronione.

Logo Adobe oraz Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi Adobe
Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych oraz/lub innych
krajach.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® oraz Windows
2000® są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Energy Star® oraz logo Energy Star®
są zarejestrowanymi w USA znakami
Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska EPA.
Numer publikacji: Q5610-90167
Wydanie pierwsze: maj 2005

Uwaga

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP zostały dokładnie
opisane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych
produktów i usług. Żadnej części
niniejszej publikacji nie należy
traktować jako dodatkowej gwarancji.
Firma HP nie ponosi odpowiedzialności
za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz pominięcia występujące w
niniejszym podręczniku.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub następcze związane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Informacje prawne można
znaleźć w

Informacje techniczne

.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniżej. W razie
wątpliwości należy zasięgnąć opinii
prawnika.

Pisma oraz dokumenty
urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:

Znaczki pocztowe

Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby uniknąć

pożaru lub porażenia prądem,
nie należy narażać tego
produktu na kontakt z
deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie

Ryzyko

porażenia prądem

1.

Należy przeczytać ze
zrozumieniem wszystkie
instrukcje znajdujące się w
Podręczniku instalacji.

2.

Należy podłączać urządzenie
wyłącznie do uziemionego
gniazda elektrycznego. Jeśli
użytkownik nie wie, czy gniazdo
jest uziemione, powinien zapytać
wykwalifikowanego elektryka.

3.

Należy przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń
umieszczonych na produkcie.

4.

Przed czyszczeniem należy
odłączyć urządzenie od gniazda
sieciowego.

5.

Nie należy umieszczać produktu
w pobliżu wody ani dotykać go

mokrymi rękoma, w mokrej
odzieży.

6.

Należy umieścić produkt na
stabilnej powierzchni.

7.

Zainstaluj urządzenie w
bezpiecznym miejscu, w którym
przewód zasilania nie będzie
narażony na uszkodzenie lub
nadepnięcie oraz nie będzie się
można o niego potknąć.

8.

Jeśli produkt nie działa
prawidłowo, należy zapoznać się
pomocą ekranową dotyczącą
rozwiązywania problemów.

9.

Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu
personelowi.

10.

Należy korzystać z urządzenia w
pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.

11.

Używać tylko z zasilaczem
dostarczonym przez firmę HP.

Ostrzeżenie

To urządzenie

nie będzie działać w
przypadku awarii sieci
elektrycznej.