HP Officejet 5610 Palīdzība

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Lietotja rokasgrmata

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti
grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.
Reproducēšana, adaptācija un
tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas
piekrišanas ir aizliegta, izņemot
gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar
autortiesību likumiem.

Adobe un Acrobat logo ir reģistrētas
preču zīmes vai arī "Adobe Systems
Incorporated" preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un/vai citās
valstīs.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® un Windows
2000® ir ASV reģistrētas Microsoft
Corporation preču zīmes.
Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel
Corporation preču zīmes.
Energy Star® un Energy Star logo® ir
ASV reģistrētas Amerikas Savienoto
Valstu Vides aizsardzības aģentūras
preču zīmes.
Publikācijas numurs: Q5610-90179
Pirmais izdevums: 2005. gada maijs

Paziņojums

Vienīgās HP produktiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
formulētas garantijas saistībās, kas
paredzētas attiecīgajiem produktiem
un pakalpojumiem. Nekas šeit nav
tulkojams kā papildus garantijas
noteikšana. HP neuzņemas atbildību
par tekstā iespējamām tehniskām un
drukas kļūdām un izlaidumiem.
Hewlett-Packard Company nav
atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem
bojājumiem, kas rodas vai ir saistīti ar
šī dokumenta un tajā aprakstītās
programmas materiāla izmantošanu
vai darbību.
Piezīme: Normatīvo informāciju skatiet

Tehniskā informācija

.

Daudzviet šādu vienību kopēšana ir
nelikumīga. Ja jums rodas šaubas,
vispirms sazinieties ar likumīgu
pārstāvi.

Valdības papīri un dokumenti:

Pases

Imigrācijas papīri

Atsevišķi dienesta papīri

Identifikācijas nozīmes,
kartes vai zīmotnes

Valdības marķējumi:

Pastmarkas

Pārtikas zīmogi

Valdības iestādēs izmantoti čeki
un dokumenti

Papīrnauda, ceļojumu čeki vai
naudas pārvedums

Noguldījumu dokumenti

Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums

Lai novērstu

ugunsgrēka vai strāvas
trieciena risku, preci nav
atļauts turēt lietū vai mitrā
vidē.

Lai mazinātu uguns vai
elektrotriecienu, izmantojot šo preci,
vienmēr ievērojiet galvenos drošības
nosacījumus.

Brīdinājums

Pastāv

trieciena risks

1.

Izlasiet un izprotiet Uzstādīšanas
rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus.

2.

Pievienojot ierīci strāvas avotam,
izmantojiet tikai iezemētu
elektrības kontaktligzdu. Ja jūs
nezināt, vai kontaktligzda ir
iezemēta, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.

3.

Ievērojiet visus uz izstrādājuma
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.

4.

Pirms izstrādājuma tīrīšanas
atvienojiet to no sienas
kontaktligzdas.

5.

Neuzstādiet un neizmantojiet šo
izstrādājumu tuvu ūdenim vai
tad, kad pats esat slapjš.

6.

Ierīci uzstādiet uz stabilas,
nekustīgas virsmas.

7.

Novietojiet iekārtu vietā, kur nav
iespējama vada sabojāšana,
uzkāpjot vai aizķerot to.

8.

Ja ierīce nedarbojas kā parasti,
skatiet traucējummeklēšanas
palīdzību ekrānā.

9.

Ierīcē nav nevienas daļas, ko var
apkopt pats lietotājs. Uzticiet
tehnisko apkalpošanu
kvalificētam personālam.

10.

Izmantojiet ierīci labi ventilētās
telpās.

11.

Izmantojiet tikai kopā ar
elektrisko adapteri, ko piegādājis
HP.

Brīdinājums

Šis aprīkojums

nedarbojas bez strāvas
barošanas.