HP Officejet 5610 Žinynas

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Vartotojo vadovas

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Vartotojo vadovas

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacija esanti šiame dokumente
negali būti keičiama be bendrovės
sutikimo.
Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti,
atkurti ar versti į kitą kalbą be
išankstinio raštiško bendrovės
Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.

Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruoti prekių ženklai
Jungtinėse valstijose ir/ ar kitose
šalyse.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® ir Windows
2000® yra JAV registruoti bendrovės
Microsoft Corporation prekių ženklai.
Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel
Corporation registruotieji prekių
ženklai.
Energy Star® ir Energy Star logo® yra
JAV registruoti Jungtinių Valstijų
Aplinkos apsaugos agentūros ženklai.
Leidinio numeris: Q5610-90178
Pirmas leidimas: 2005 m. gegužė

Pastaba

Šioje dokumentacijoje pateikta
informacija gali būti keičiama be
įspėjimo ir neturi būti laikoma jokiu
bendrovės Hewlett-Packard
įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame
leidinyje neturėtų būti suprantami kaip
papildoma garantija. HP neatsako už
technines ar redagavimo klaidas šiame
leidinyje.
Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius,
susijusius arba susidariusius dėl šio
dokumento ir jame aprašomos
programinės medžiagos pateikimo,
veikimo ar panaudojimo.
Pastaba: Normatyvinės informacijos
galite rasti

Techninė informacija

.

Daugelyje vietovių įstatymais
draudžiama kopijuoti toliau išvardytus
dalykus. Jei abejojate, iš pradžių
pasiteiraukite vietos teisininkų.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

Pasai

Imigraciniai dokumentai

Kai kurių tarnybų
dokumentai

Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinai

Vyriausybiniai ženkleliai:

Pašto ženklai

Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginės perlaidos

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija

Perspėjimas

Kad

išvengtumėte gaisro arba
elektros smūgio pavojaus,
saugokite šį gaminį nuo
lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visuomet
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo dėl gaisro ar elektros
smūgio.

Perspėjimas

Galimas

elektros smūgio pavojus

1.

Perskaitykite ir išsiaiškinkite
visus nurodymus, pateiktus
sąrankos vadove.

2.

Prie maitinimo tinklo prietaisą
prijunkite tik per įžemintą elektros
lizdą. Jei nežinote, ar elektros
lizdas įžemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.

3.

Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.

4.

Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.

5.

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.

6.

Pastatykite gaminį patikimai ant
tvirto paviršiaus.

7.

Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido, už jo
užkliūti ar jį pažeisti.

8.

Jei gaminys normaliai neveikia,
informacijos ieškokite ekrane
pateikiamame trikčių
diagnostikos žinyne.

9.

Viduje nėra dalių, kurių techninį
aptarnavimą galėtų atlikti

vartotojas. Paveskite techninę
priežiūrą kvalifikuotam techninės
priežiūros personalui.

10.

Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.

11.

Naudokite tiktai HP pateikiamą
maitinimo adapterį.

Perspėjimas

Ši įranga

neveikia, jei nėra pagrindinio
maitinimo šaltinio.