עזרה HP Officejet 5610

background image

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q5610-90181*

*Q5610-90181*

Q5610-90181

Electronic Edition

background image

ץוחמ

הראל

"

ב

100

רפסמ

ההזמ

תוריש

99

רפסמ

ירודיס

99

רוצ

רשק

98

ןופצ

הקירמא

100

תגוצת

חול

הרקבה

ףלחה

הפש

75

הנש

תא

תודימה

76

A

ADSL

.

האר

DSL

D

declaration of conformity

תוצרא

תירבה

111

DSL

,

הרדגה

םע

סקפ

20

H

HP Instant Share

)

ףותיש

ידיימ

HP

(

ראוד

ינורטקלא

44

קורס

תונומת

44

חלש

הקירס

44

חלש

תונומת

44

,

R

regulatory notices

declaration of conformity

(U.S

(.

111

WEEE

109

רפסמ

ההזמ

םגד

הניקת

110

S

Self-Test Report

)

חוד

הקידב

תימצע

(

63

Setup

)

הרדגה

(

DSL

20

רתא

תולקת

תנקתהב

סקפ

83

תקידב

סקפ

26

ראוד

ילוק

24

ןצחל

4

תכרעמ

PBX

21

סקפ

18

לוצלצ

ןחבומ

22

,

25

וק

ISDN

21

וק

ןופלט

ףתושמ

23

וק

סקפ

דרפנ

19

טירפת

6

HP Officejet 5600 All-in-One series

114

background image

קלחה

ינוציחה

63

תיכוכז

61

יעגמ

תינסחמ

הספדה

70

ןיזמ

םיכמסמ

יטמוטוא

92

תוינסחמ

הספדה

69

ךמות

הסכמה

62

ס

הביבס

environmental product

stewardship program

)

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

(

109

רוזחימ

ירצומ

תקרזה

ויד

םילכתמ

109

םיטרפמ

םייתביבס

108

םילמס

,

ןזה

6

קורס

HP Instant Share

)

ףותיש

ידיימ

HP

(

44

לוטיב

44

הספדה

44

קספה

44

ןצחל

5

חולמ

הרקבה

43

םיכמסמ

43

יטרפמ

הקירס

108

תכירע

הנומת

45

םימוליצ

43

החילש

תועצמאב

ראוד

ינורטקלא

44

הרימש

בשחמב

43

ףתש

תונומת

44

תונוכת

43

קורס

לא

טירפת

6

ע

ןוכדע

ןקתהה

Mac

94

Windows

94

תודוא

93

ןוכדע

הנכות

.

האר

ןוכדע

ןקתהה

תמצוע

לוק

,

ןונווכ

18

םיקתוע

אלל

םיילוש

40

הרזע

ןצחל

4

תורוקמ

םיפסונ

9

שומיש

הרזעב

לעש

-

יבג

ךסמה

10

טירפת

6

הריצע

סקפ

56

תכירע

תונומת

תוקורס

45

פ

סקפ

DSL

,

הרדגה

20

רתא

תולקת

83

הקידב

הלשכנ

83

תקידב

הרדגה

26

לוטיב

56

יוביג

תלבק

םיסקפ

54

ראוד

ילוק

,

הנקתה

24

תוחוד

55

סופד

לוצלצ

הנעמ

25

הרדגה

18

,

83

תורדגה

25

ספדה

שדחמ

55

ןזה

טסקט

םילמסו

6

ההשה

6

טוח

ןופלט

84

,

88

,

90

גויח

ריהמ

27

גויח

גצהמ

52

תרתוכ

27

ןצחל

5

םדומ

בשחמ

,

ןורתפ

תויעב

88

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

26

הנעמ

יטמטוא

25

תכרעמ

PBX

,

הנקתה

21

םיטרפמ

107

בצמ

הנעמ

25

ןובישמ

,

ןורתפ

תויעב

88

,

89

תמצוע

לוקה

18

לוצלצ

ןחבומ

22

,

25

לבק

53

לבק

תחיש

ןופלט

54

וק

ISDN

,

הנקתה

21

החילש

51

טירפת

5

צ

םימוליצ

ראוד

ינורטקלא

44

תינסחמ

תספדה

םימוליצ

67

קורס

44

תכירע

םיטירפ

וקרסנש

45

ףתש

44

לילצ

,

ןונווכ

תמצוע

לוק

18

לוצלצ

ןחבומ

22

,

25

ק

תלבק

סקפ

ןפואב

יטמוטוא

53

ינדי

54

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

26

בצמ

הנעמ

יטמוטוא

25

ןורתפ

תויעב

88

וק

ISDN

,

הרדגה

םע

סקפ

21

ץבוק

Readme

74

דוק

יוהיז

יונמה

27

וק

ןופלט

,

סופד

לוצלצ

הנעמ

25

תולוביק

ישגמ

ריינ

105

ש

רוגיש

סקפ

גויח

גצהמ

52

ינדי

52

סיטרכ

יארשא

,

שומיש

52

סיטרכ

גויח

,

שומיש

52

סקפ

יסיסב

51

חלש

תונומת

44

תחילש

תונומת

ראודב

ינורטקלא

44

רומש

םיסקפ

ןורכיזב

54

הנומת

הקורס

43

העש

17

הפש

,

העיבק

17

עקש

ןופלטה

ריקב

,

סקפ

84

םיפקש

ןעט

36

םיטרפמ

105

ת

ךיראת

17

ךמות

הסכמ

,

יוקינ

62

הקוזחת

Self-Test Report

)

חוד

הקידב

תימצע

(

63

תפלחה

תוינסחמ

הספדהה

64

רושיי

תוינסחמ

הספדהה

69

תוינסחמ

הספדה

63

יוקינ

תיכוכזה

61

יוקינ

ךמות

הסכמה

62

הקנ

תא

קלחה

ינוציחה

63

הקנ

תא

תוינסחמ

הספדהה

69

תונומת

קורס

43

תכירע

םיטירפ

וקרסנש

45

חלש

הקירס

44

הכימת

,

ירפסמ

ןופלט

98

תכימת

תוחוקל

HP Quick Exchange

Service

)

Japan

(

102

תוירחא

97

רתא

טנרטניא

99

סקדניא

ךירדמ

שמתשמל

113

background image

תכראה

טוחה

90

רוביח

,

לשכ

85

טוח

ןופלט

עברא

-

ידיג

88

,

90

טוח

ןופלט

וד

-

ידיג

88

,

90

הרמוח

,

תקידב

תרדגה

סקפ

83

ירמוח

הספדה

.

האר

ריינ

גויח

רזוח

/

היהשה

4

גויח

ריהמ

הרדגה

27

תריצי

םיכרע

28

ןצחל

4

ינצחל

גויח

העיגנב

תחא

4

רוגיש

סקפ

51

גויח

גצהמ

52

תומיסח

,

ריינ

37

,

77

,

91

ץח

הנימי

5

ץח

הלאמש

4

ט

ןופלט

תלבק

סקפ

54

רוגיש

סקפ

52

ןעט

יסיטרכ

הכרב

36

תויסיטרכ

34

תוקבדמ

36

תוקבדמ

ץוהיג

36

תופטעמ

35

רוקמ

29

ריינ

לדוגב

A4

32

ריינ

לדוגב

Legal

32

ריינ

לדוגב

letter

32

ריינ

לדוגב

אלמ

32

ריינ

םוליצ

לדוגב

10 x 15

ס

"

מ

33

ריינ

םוליצ

לדוגב

4 x 6

ץניא

'

33

םיפקש

36

ןעט

ריינ

A4

32

טסקט

,

הנזה

6

י

ינדי

הלבק

,

סקפ

54

רוגיש

,

סקפ

52

םושיי

הנכות

,

הספדה

ךותמ

47

רושיי

תוינסחמ

הספדהה

69

כ

תרתוכ

,

סקפ

27

סיטרכ

יארשא

,

שומיש

סקפב

52

סיטרכ

גויח

,

שומיש

סקפב

52

ל

חול

הרקב

ןזה

טסקט

םילמסו

6

םינצחל

4

תונוכת

4

חול

םישקמ

4

,

6

ןצחל

OK

)

רושיא

(

4

ןצחל

הקלדה

4

ינצחל

גויח

ריהמ

הציחלב

תחא

.

4

םינצחל

,

חול

הרקב

4

מ

ןגמ

תינסחמ

הספדה

68

תוקבדמ

ןעט

36

םיטרפמ

105

הנידמ

/

רוזא

,

העיבק

17

םדומ

בשחמ

רתא

תולקת

88

ןיזמ

םיכמסמ

יטמוטוא

תויעב

הנזה

,

רותיא

תולקת

92

ןעט

רוקמ

29

הקנ

92

עקתנ

,

רותיא

תולקת

92

תוינסחמ

.

האר

תוינסחמ

הספדה

תוינסחמ

ויד

.

האר

תוינסחמ

הספדה

תוינסחמ

הספדה

ןסחא

68

רתא

תולקת

76

,

93

ןמזה

59

ףלחה

64

לופיט

64

רשיי

69

תינסחמ

תספדה

םימוליצ

67

הקנ

69

הקנ

תא

רוזא

יריחנ

וידה

71

הקנ

תא

םיעגמה

70

תומש

םיקלח

64

עדימ

ינכט

ילדג

ריינ

105

תושירד

תכרעמ

105

יטרפמ

הספדה

106

יטרפמ

הקתעה

107

יטרפמ

למשח

108

םיטרפמ

םייתביבס

108

יטרפמ

ריינ

105

יטרפמ

הקירס

108

יטרפמ

סקפ

107

טרפמ

יזיפ

108

טרפמ

ילוש

הספדה

106

לקשמ

108

תולוביק

ישגמ

ריינ

105

רוזחימ

HP All-in-One

109

תוינסחמ

הספדה

109

םיכמסמ

קורס

43

תכירע

םיטירפ

וקרסנש

45

רפסמ

םילוצלצה

הנעמל

26

ירפסמ

ןופלט

,

הכימת

תוחוקלב

98

רפסמ

ההזמ

תוריש

99

רפסמ

ירודיס

99

תופטעמ

ןעט

35

םיטרפמ

105

תכרעמ

PBX

,

הרדגה

םע

סקפ

21

יטרפמ

למשח

108

םיטרפמ

.

האר

עדימ

ינכט

טרפמ

יזיפ

108

טרפמ

ילוש

הספדה

106

זכרמ

תונורתפה

לש

HP

,

םילמס

םירסח

80

םיבאשמ

,

הרזע

9

חטשמ

תיכוכז

ןעט

רוקמ

30

הקנ

61

ןובישמ

רתא

תולקת

89

נ

תירונ

הארתה

4

ריינ

רתא

תולקת

91

ילדג

ריינ

105

ןמזה

59

תומיסח

ריינ

37

,

77

,

91

ןעט

31

םיטרפמ

105

םיגוס

םיצלמומ

30

םיגוס

םניאש

םימאות

31

ריינ

לדוגב

Legal

ןעט

32

םיטרפמ

105

ריינ

לדוגב

letter

ןעט

32

םיטרפמ

105

ריינ

םוליצ

ןעט

33

םיטרפמ

105

ריינ

םוליצ

לדוגב

10 x 15

ס

"

מ

ןעט

33

םיטרפמ

105

ריינ

םוליצ

לדוגב

4 x 6

ץניא

,'

ןעט

33

הקנ

רוזא

יריחנ

וידה

לש

תינסחמ

הספדהה

71

HP Officejet 5600 All-in-One series

112

background image

סקדניא

םילמס

/

ירפסמ

םיטירפת

Setup

)

הרדגה

(

6

הקתעה

5

קורס

לא

6

הרזע

6

סקפ

5

א

תוירחא

97

רתא

תולקת

Setup

)

הרדגה

(

74

הררג

המוסח

77

תנקתה

הרמוח

74

תנקתה

הנכות

78

תומיסח

,

ריינ

37

,

77

לבכ

USB

74

תוינסחמ

הספדה

76

,

93

תודימ

תויוגש

76

םיבאשמ

9

ןובישמ

89

תומישמ

לועפת

90

ריינ

91

סקפ

83

לבק

םיסקפ

88

ץבוק

Readme

74

רוגיש

םיסקפ

88

הפש

,

גצה

75

ב

הקידב

תקידב

סקפה

הלשכנ

83

תקידב

תרמוח

סקפ

83

תרדגה

סקפ

26

טוח

ןופלט

85

תסינכ

סקפ

85

בצמ

וק

סקפה

87

לילצ

גויח

86

עקש

ןופלטה

ריקב

84

תקידב

הסינכ

הנוכנ

,

סקפ

85

תקידב

בצמ

וקה

,

סקפ

87

תקידב

לילצ

גויח

,

לשכ

86

תקידב

עקש

ריקב

,

סקפ

84

לוטיב

הקתעה

41

ןצחל

5

קורס

44

תדובע

הספדה

49

סקפ

56

תויעב

תורבחתה

,

סקפ

88

ג

יוביג

תלבק

םיסקפ

54

תויולג

הכרב

,

ןעט

36

הררג

,

המוסח

77

הררג

המוסח

77

ד

ראוד

ילוק

רתא

תולקת

88

הנקתה

רובע

סקפ

24

תוחוד

רושיא

,

סקפ

56

הקידב

תימצע

63

תקידב

סקפה

הלשכנ

83

האיגש

,

סקפ

56

תוחוד

רושיא

,

סקפ

56

תוחוד

האיגש

,

סקפ

56

סופד

לוצלצ

הנעמ

22

,

25

תושירד

תכרעמ

105

ה

דוחיאה

יפוריאה

עדימ

תודוא

רוזחימ

109

תורדגה

תויורשפא

הספדה

48

הנידמ

/

רוזא

17

סקפ

25

הפש

17

ךיראת

העשו

17

הספדה

Self-Test Report

)

חוד

הקידב

תימצע

(

63

תויורשפא

הספדה

48

לטב

תא

הדובעה

49

תוחוד

סקפ

55

בשחמהמ

47

םושיימ

הנכות

47

םיטרפמ

106

קורס

44

םיסקפ

55

הספדה

שדחמ

לש

םיסקפ

ןורכיזב

55

ןמזה

Setup Guide

)

ךירדמ

הנקתהה

(

60

ךירדמ

שמתשמל

60

תוינסחמ

הספדה

59

ריינ

59

הנכות

60

ןזה

טסקט

םילמסו

6

תפלחה

תוינסחמ

הספדהה

64

תנכה

ןקתהה

חולשמל

102

תנכה

םוליצ

39

תרסה

הנקתה

לש

הנכות

81

הקתעה

לוטיב

41

תנכה

םוליצ

39

ןצחל

5

םיטרפמ

107

םוליצ

אלל

םיילוש

40

טירפת

5

קספה

הקתעה

41

קורס

44

תדובע

הספדה

49

לחתה

עבצ

5

לחתה

רוחש

5

ןקתה

תא

הנכותה

שדחמ

81

תנקתה

לבכ

USB

74

תנקתה

הנכות

רתא

תולקת

78

תרסה

הנקתה

81

ןקתה

שדחמ

81

תנקתה

הנכות

,

ןורתפ

תויעב

74

ז

תיכוכז

הקירס

ןעט

רוקמ

30

הקנ

61

ןורכז

ספדה

שדחמ

םיסקפ

55

רומש

םיסקפ

54

ח

טוח

ןופלט

קודב

85

ךירדמ

שמתשמל

111

background image

תועדוה

הניקת

ה

-

All-in-One

לש

HP

דמוע

תושירדב

רצומה

תויונכוסמ

הניקתה

הנידמב

/

רוזא

ךלש

.

רפסמ

ההזמ

םגד

הניקת

רצומל

ךלש

הצקומ

רפסמ

םגד

ירוטלוגר

תורטמל

יוהיז

ירוטלוגר

.

רפסמ

םגדה

הניקתל

רובע

רצומה

ךלש

אוה

SDGOB-0505

בושח

לידבהל

ןיב

רפסמ

הניקת

הז

ןיבו

םשה

יקווישה

ה

-

HP Officejet 5600 All-in-One series

.

קרפ

13

110

HP Officejet 5600 All-in-One series

עדימ
ינ

כט

background image

Environmental product stewardship program

)

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

(

קלח

הז

קפסמ

עדימ

לע

תנגה

הביבסה

,

תטילפ

ןוזוא

;

תכירצ

היגרנא

;

שומישה

ריינב

;

קיטסלפ

;

תונוילג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

;

תוינכותו

רוזחימ

.

ףיעס

הז

ללוכ

עדימ

תודוא

םינקת

םייתביבס

.

תנגה

הביבסה

תרבח

Hewlett-Packard

תביוחמ

קפסל

םירצומ

םייתוכיא

םניאש

םיעגופ

תוכיאב

הביבסה

.

ןונכתב

לש

רצומ

הז

ובלוש

רפסמ

םינייפאמ

ודעונש

רעזמל

תא

העיגפה

הביבסב

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

אשונב

,

רקב

רתאב

Commitment to the Environment

)

תוביוחמ

הביבסל

(

לש

HP

תבותכב

:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

תקפה

ןוזוא

רצומ

הז

וניא

רצוי

תויומכ

תורכינ

לש

זג

ןוזוא

)

O3

.(

שומיש

ריינב

רצומ

הז

םיאתמ

שומישל

ריינב

רזחוממ

םאתהב

ןקתל

DIN 19309

.

יקלח

קיטסלפ

יקלח

קיטסלפ

םלקשמש

הלוע

לע

25

םרג

םינמוסמ

םאתהב

םינקתל

םיימואלניב

םיריבגמה

תא

תורשפאה

יוהיזל

יגוס

קיטסלפ

תורטמל

רוזחמ

םויסב

ייח

רצומה

.

תונוילג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

ןתינ

אוצמל

תונוילג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

תבותכב

:

www.hp.com/go/msds

תוחוקל

ןיאש

םתושרב

השיג

טנרטניאל

ונפי

זכרמל

ימוקמה

הכימתל

תוחוקלב

לש

HP

.

תינכות

רוזחימ

HP

העיצמ

רפסמ

ךלוהה

לדגו

לש

תוינכות

תרזחה

םירצומ

רוזחימו

תונידמב

/

םירוזא

םיבר

,

ףסונב

תויופתושל

םע

רפסמ

יזכרמ

רוזחימ

ירצומ

הקינורטקלא

םילודגהמ

םלועב

.

HP

םג

תכסוח

םיבאשמ

לע

-

ידי

שודיח

הריכמו

שדחמ

לש

קלח

הירצוממ

םיצופנה

רתויב

.

תינכות

רוזחמ

ירמוחל

תקרזה

ויד

םילכתמ

HP

תביוחמ

הנגהל

לע

הביבסה

.

HP Inkjet Supplies Recycling Program

)

תינכות

רוזחימה

לש

HP

ירמוחל

תקרזה

ויד

םילכתמ

(

הנימז

תונידמב

/

םירוזא

םיבר

תרשפאמו

רוזחימ

אלל

םולשת

לש

תוינסחמ

הספדה

תושמושמ

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רובע

רתאל

טנרטניאה

אבה

:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

תכלשה

תלוספ

ידיב

םישמתשמ

םיתבב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

למס

הז

לע

רצומה

וא

לע

הזיראה

ןייצמ

יכ

ןיא

ךילשהל

רצומ

הז

דחי

םע

תלוספ

תיתיב

.

םוקמב

תאז

,

הלח

ךילע

תוירחא

ךילשהל

תא

תלוספה

תדוקנל

ףוסיאה

תדעוימה

רוזחימל

תלוספ

דויצ

ילמשח

ינורטקלאו

.

הדרפהה

ןיב

ףוסיא

רוזחימו

תלוספ

דויצה

תמרות

הרימשל

לע

יבאשמ

עבטה

ךות

ידכ

הדפקה

לע

רוזחימ

תלוספה

ידכ

ןגהל

לע

הביבסה

לעו

תואירב

םדאה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

ןכיה

ןתינ

ךילשהל

תא

תלוספה

רוזחימל

,

אנא

רוצ

רשק

םע

דרשמה

ימוקמה

,

תוריש

תכלשה

תלוספ

תיתיב

וא

םע

תונחה

הבש

שכרנ

רצומה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

אשונב

הרזחהה

רוזחימהו

לש

ירצומ

HP

ןפואב

יללכ

,

רקב

רתאב

:

http://www.hp.com/

hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

.

ךירדמ

שמתשמל

109

עדימ

ינכט

background image

גויח

רזוח

יטמוטוא

דח

-

ימעפ

הרקמב

ןיאש

הבושת

)

יולת

םגדב

(

תוחוד

רושיא

תוליעפו

סקפ

CCITT/ITU Group 3

םע

בצמ

ןוקית

תואיגש

בצק

רודיש

33.6 Kbps

תוריהמ

לש

3

תוינש

דומעל

בצקב

רודיש

לש

33.6 Kbps

)

ססבתהב

לע

ITU-T Test Image #1

היצולוזרב

תיטרדנטס

.(

םיפד

םיבכרומ

רתוי

וא

היצולוזר

ההובג

רתוי

םיכרוצ

רתוי

ןורכיז

םיכרואו

ןמז

בר

רתוי

.

יוהיז

לוצלצ

םע

גותימ

יטמוטוא

ןיב

סקפ

/

ןובישמ

םוליצ

)

dpi

(

ןידע

דואמ

)

dpi

(

ןידע

)

dpi

(

יטרדנטס

)

dpi

(

רוחש

196 x 203

)

ינווג

רופא

לש

8

תויביס

(

300 x 300

196 x 203

196 x 98

עבצ

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

יטרפמ

הקירס

ךרוע

תונומת

לולכ

תנכות

OCR

תבלושמ

הריממ

ןפואב

יטמוטוא

טסקט

קורס

טסקטל

ןתינה

הכירעל

תויוריהמ

הקירסה

תונתשמ

םאתהב

תובכרומל

ךמסמה

קשממ

םאות

Twain

היצולוזר

:

1200 x 2400 dpi

תבטוממ

,

דע

19,200 dpi

תרפושמ

עבצ

:

16 - bit

ל

-

RGB

עבצב

,

48 - bit

ךסב

לכה

לדוג

הקירס

ילמסקמ

תיכוכזמ

:

216 x 297

מ

"

מ

טרפמ

יזיפ

הבוג

:

235

מ

"

מ

בחור

:

435

מ

"

מ

קמוע

:

418

מ

"

מ

לקשמ

5.9

ק

"

ג

יטרפמ

למשח

תכירצ

למשח

תילמיסקמ

:

60

טאוו

תכירצ

למשח

בצמב

אל

ליעפ

:

5.593

טאוו

חתמ

הנזה

:

100

דע

240

טלוו

AC

,

1A

,

50

דע

60

ץרה

,

קראומ

חתמ

טלפ

:

36

טאוו

DC

,

32

טלוו

dc

850 mA

,

16

טלוו

dc

550

mA

םיטרפמ

םייתביבס

חווט

תורוטרפמט

הלעפה

ץלמומ

:

º

15

דע

º

32

סויזלצ

)

º

59

דע

º

90

טייהנרפ

(

חווט

רתומ

לש

תורוטרפמט

הלעפה

:

5 º

דע

40 º

סויזלצ

)

41 º

דע

104 º

טייהנרפ

(

תוחל

:

85%

-

15%

תוחל

תיסחי

אלל

יוביע

חווט

תורוטרפמט

בצמב

רסוח

תוליעפ

)

ןוסחא

:(

- 40 º

דע

60 º

סויזלצ

)

- 40 º

דע

140º

טייהנרפ

(

תוחכונב

תודש

םייטנגמורטקלא

םיקזח

,

ןכתי

היהתש

הערפה

תמיוסמ

טלפל

המ

-

All-in-One

לש

HP

.

HP

הצילממ

שמתשהל

לבכב

USB

ךרואב

3

םירטמ

)

10

לגר

(

וא

תוחפ

ידכ

רעזמל

תא

תוערפה

שערה

תומרגנה

בקע

תודש

םייטנגמורטקלא

םיהובג

םיילאיצנטופ

.

םיטרפמ

םיפסונ

יטרפמ

ןורכיז

:

2MB

ןורכיז

ROM

,

MB 16

ןורכיז

RAM

םא

שי

ךל

השיג

טנרטניאל

,

ךתורשפאב

לבקל

עדימ

לע

הקיטסוקא

רתאמ

טנרטניאה

לש

HP

.

רקב

רתאב

www.hp.com/support

.

קרפ

13

108

HP Officejet 5600 All-in-One series

עדימ
ינ

כט

background image

בצמ

גוס

תוריהמ

)

םידומע

הקדל

(

לע

ריינ

ליגר

תוריהמ

)

תוינשב

(

לע

ריינ

םוליצ

אלל

םיילוש

לדוגב

15

x

10

ס

"

מ

Maximum

dpi

)

dpi
ילמיסקמ

(

רוחש

עבצו

דע

0.12

תוריהמב

לש

דע

278

Best

)

תיבטימ

(

רוחש

עבצו

דע

0.94

תוריהמב

לש

דע

147

Normal

)

הליגר

(

רוחש

דע

7.25

תוריהמב

לש

דע

95

עבצ

דע

2.9

תוריהמב

לש

דע

95

Fast

Normal

)

הריהמ

הליגר

(

רוחש

דע

7.5

תוריהמב

לש

דע

47

עבצ

דע

4.3

תוריהמב

לש

דע

47

Fast Draft

)

הטויט

הריהמ

(

רוחש

דע

20

תוריהמב

לש

דע

45

עבצ

דע

13

תוריהמב

לש

דע

45

יטרפמ

הקתעה

דוביע

הנומת

ילטיגיד

דע

99

םיקתוע

רוקמהמ

)

םאתהב

םגדל

(

םוז

ילטיגיד

:

ןיב

25

ל

-

400%

)

םאתהב

םגדל

(

המאתה

דומעל

,

םדק

הקירס

תוריהמ

הקתעה

:

דע

20

םיקתוע

הקדל

רוחשב

,

13

םיקתוע

הקדל

עבצב

)

םאתהב

םגדל

(

תויוריהמ

הקתעה

תונתשמ

םאתהב

תובכרומל

ךמסמה

בצמ

גוס

תייצולוזר

הספדה

)

dpi

(

תייצולוזר

הקירס

)

ב

-

dpi

(

1

Best

)

תיבטימ

(

רוחש

דע

0.85

דע

600 x 1,200

עבצ

דע

0.75

דע

600 x 1,200

Normal

)

הליגר

(

רוחש

דע

4.1

דע

300 x 300

עבצ

דע

2.8

דע

300 x 300

Fast

)

הריהמ

(

רוחש

דע

20

דע

300 x 300

עבצ

דע

13

דע

300 x 300

1

תילמיסקמ

ב

-

400%

.

יטרפמ

סקפ

תלוכי

רוגיש

/

תלבק

סקפ

רוחשב

ןבל

עבצבו

אלל

תלעפה

בשחמה

דע

100

יכרע

גויח

ריהמ

)

םאתהב

םגדל

(

ןורכיז

לש

דע

100

םיפד

)

םאתהב

םגדל

,

לע

סיסב

לש

ITU-T Test Image #1

היצולוזרב

תיטרדנטס

.(

םיפד

םיבכרומ

רתוי

וא

היצולוזר

ההובג

רתוי

םיכרוצ

רתוי

ןורכיז

םיכרואו

ןמז

בר

רתוי

.

סקפ

ינדי

הבורמ

םידומע

גויח

רזוח

יטמוטוא

דע

שמח

םימעפ

הרקמב

לש

וק

סופת

)

םאתהב

םגדל

(

ךירדמ

שמתשמל

107

עדימ

ינכט

background image

גוס

לדוג

A4

:

210 x 297

מ

"

מ

Legal

:

216 x 356

מ

"

מ

תופטעמ

U.S. #10

:

105 x 241

מ

"

מ

U.S. #9

:

98 x 225

מ

"

מ

A2

:

111 x 146

מ

"

מ

DL

:

110 x 220

מ

"

מ

C6

:

114 x 162

מ

"

מ

םיפקש

Letter

:

216 x 279

מ

"

מ

A4

:

210 x 297

מ

"

מ

ריינ

םוליצ

יתוכיא

102 x 152

מ

"

מ

Letter

:

216 x 280

מ

"

מ

A4

:

210 x 297

מ

"

מ

םיסיטרכ

היסיטרכ

:

101 x 152

מ

"

מ

תוקבדמ

Letter

:

216 x 279

מ

"

מ

A4

:

210 x 297

מ

"

מ

םאתומ

תישיא

102 x 152

מ

"

מ

דע

ל

-

216 x 356

מ

"

מ

טרפמ

ילוש

הספדהה

םינוילע

)

תווצק

םיליבומ

(

םינותחת

)

הצקה

ררגנה

(

םיילוש

םיילאמש

םינמיו

הרא

"

ב

)

Letter

,

Legal

,

Excutive

(

1.8

מ

"

מ

6.7

מ

"

מ

1.5

מ

"

מ

ISO

)

A4

,

A5

(

ו

-

JIS

)

B5

(

1.8

מ

"

מ

6.7

מ

"

מ

1.5

מ

"

מ

תופטעמ

1.8

מ

"

מ

6.7

מ

"

מ

1.5

מ

"

מ

םיסיטרכ

1.8

מ

"

מ

6.7

מ

"

מ

1.5

מ

"

מ

יטרפמ

הספדה

היצולוזר

:

1,200 x 1,200 dpi

רוחש

,

4,800 dpi

תבטוממ

עבצב

,

4,800 dpi

ב

-

6

יעבצ

ויד

הטיש

:

תקרזה

ויד

תימרת

יפל

השירד

הפש

:

Lightweight Imaging Device Interface Language

)

LIDIL

(

תוריהמ

הספדה

:

דע

20

םידומע

הקדל

רוחשב

,

דע

13

םידומע

הקדל

עבצב

)

םאתהב

םגדל

(

תוריהמ

הספדהה

הנתשמ

םאתהב

תובכרומל

ךמסמה

רוזחמ

הדובע

:

1,000

םידומע

שדוחב

קרפ

13

ךשמה

106

HP Officejet 5600 All-in-One series

עדימ
ינ

כט

background image

13

עדימ

ינכט

ףיעס

הז

ליכמ

עדימ

תודוא

םיטרפמ

םיינכט

עדימו

הניקת

ןיב

-

ימואל

ל

-

All-in-One

לש

HP

ךתושרבש

.

תושירד

תכרעמ

תושירד

הנכותה

לש

תכרעמה

תומקוממ

ץבוקב

Readme

.

עדימל

לע

תגצה

ץבוק

Readme

,

האר

הפצ

ץבוקב

ה

-

Readme

.

יטרפמ

ריינ

ףיעס

הז

ללוכ

עדימ

לע

םיטרפמ

לש

תולוביק

ישגמ

ריינ

,

ילדוג

ריינ

ילושו

הספדה

.

תולוביק

ישגמ

ריינ

גוס

לקשמ

ריינ

שגמ

הנזהה

1

שגמ

טלפה

2

שגמ

תנזה

םיכמסמ

ריינ

טושפ

75

דע

90

ג

/'

מ

"

ר

)

20

דע

24

תוארביל

(

דע

100

דע

50

דע

25

ריינ

לדוגב

Legal

75

דע

90

ג

/'

מ

"

ר

)

20

דע

24

תוארביל

(

דע

100

דע

50

דע

25

םיסיטרכ

דע

200

ג

/'

מ

"

ר

סקדניא

)

110

תוארביל

(

דע

20

דע

10

אל

םישי

תופטעמ

75

דע

90

ג

/'

מ

"

ר

)

20

דע

24

תוארביל

(

דע

10

דע

5

אל

םישי

םיפקש

אל

םישי

דע

30

דע

15

אל

םישי

תוקבדמ

אל

םישי

דע

20

דע

10

אל

םישי

ריינ

םוליצ

לדוגב

4 x 6

ץניא

'

דע

236

ג

/'

מ

"

ר

סקדניא

)

145

תוארביל

(

דע

30

דע

15

אל

םישי

ריינ

םוליצ

לדוגב

8.5 x

11

ץניא

'

אל

םישי

דע

30

דע

15

אל

םישי

1

תלוביק

תילמיסקמ

.

2

תלוביק

שגמ

טלפה

תעפשומ

גוסמ

ריינה

תומכו

וידה

םהבש

התא

שמתשמ

.

תרבח

HP

הצילממ

ןקורל

םיתיעל

תורידת

תא

שגמ

טלפה

.

ילדג

ריינ

גוס

לדוג

ריינ

Letter

:

216 x 280

מ

"

מ

ךירדמ

שמתשמל

105

עדימ

ינכט

background image

תזירא

ה

-

All-in-One

לש

HP

רחאל

קותינ

ה

-

All-in-One

לש

HP

למשחהמ

,

םלשה

תא

םיבלשה

ןלהלש

.

1

.

םא

ירמוח

הזיראה

םיירוקמה

םינימז

,

זורא

םהב

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

חולשמל

וא

ירמוחב

הזיראה

םיפרוצמה

ןקתהל

יפולחה

.

םא

ירמוח

הזיראה

םיירוקמה

םניא

ךתושרב

,

שמתשה

ירמוחב

הזירא

םימיאתמ

םירחא

.

יקזנ

חולשמ

םימרגנה

האצותכ

הזיראמ

יתלב

התואנ

ו

/

וא

הרבעה

אל

התואנ

םניא

םיסוכמ

תרגסמב

תוירחאה

.

2

.

קבדה

תא

תיוות

חולשמה

רזוחה

לע

הקלח

ינוציחה

לש

הספוקה

.

3

.

הזיראב

שי

לולכל

תא

םיטירפה

םיאבה

:

רואית

אלמ

לש

םינימסתה

רובע

ישנא

תורישה

)

תואמגוד

תויעבל

לש

תוכיא

הספדה

תויושע

עייסל

.(

קתוע

לש

תינובשח

הריכמה

וא

תחכוה

הינק

תרחא

סוסיבל

תפוקת

יוסיכ

תוירחאה

.

םש

,

תבותכ

רפסמו

ןופלט

ובש

ןתינ

רוציל

ךמע

רשק

ךשמב

םויה

.

קרפ

12

104

HP Officejet 5600 All-in-One series

תויר

חא

הכימתו
לש
HP

background image

5

.

רוגס

תא

תלד

השיגה

תררגל

הספדהה

ןתמהו

רפסמ

תוקד

דע

תררגש

הספדהה

זוזת

הרזח

תדמעל

אצומה

הלש

)

דצמ

ןימי

.(

הרעה

אדו

קרוסהש

רזח

תדמעל

אצומה

ולש

ינפל

הבכתש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

6

.

ץחל

לע

ןצחל

הלעפה

ידכ

תובכל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תרסה

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

םלשה

תא

םיבלשה

םיאבה

רחאל

תרסהש

תא

תוינסחמ

הספדהה

תקתינו

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

למשחהמ

.

הארתה

1

שי

קתנל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

למשחהמ

ינפל

עוציב

םיבלש

הלא

.

הארתה

2

ה

-

All-in-One

לש

HP

יפולחה

אל

לולכי

לבכ

חתמ

.

ןסחא

תא

לבכ

חתמה

םוקמב

חוטב

דע

הש

-

All-in-One

לש

HP

יפילחה

עיגי

.

1

.

ץחל

לע

ןצחל

הלעפה

ידכ

תובכל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

2

.

קתנ

תא

לבכ

חתמה

ריקהמ

רחאלו

ןכמ

קתנ

ותוא

ןקתהמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ןיא

ריזחהל

תא

לבכ

חתמה

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

3

.

רסה

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

יפל

תוארוהה

תואבה

:

א

.

חנה

תא

ךידי

ינשמ

ידיצ

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

.

ב

.

שמתשה

תוצקב

תועבצאה

ידכ

חותפל

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

.

4

.

רומש

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

.

לא

ריזחת

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

הארתה

ה

-

All-in-One

לש

HP

יפולחה

יושע

אלש

לולכל

תיחול

הנגה

חולל

הרקבה

.

ןסחא

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

םוקמב

חוטב

רשאכו

עיגי

ה

-

All-in-One

לש

HP

יפולחה

,

רבח

תא

תיחול

הנגהה

שדחמ

.

ךילע

רבחל

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

ידכ

שמתשהל

תויצקנופב

חולבש

הרקבה

ב

-

All-in-One

לש

HP

יפולחה

.

הרעה

ןייע

ךירדמב

הנקתהה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

תלבקל

תויחנה

רוביחל

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

.

ה

-

All-in-One

לש

HP

יפולחה

יושע

לולכל

תוארוה

תנקתהל

ןקתהה

.

ךירדמ

שמתשמל

103

תויר

חא

הכימתו

לש

HP

background image

HP Quick Exchange Service

)

Japan

(

HP Quick Exchange Service

0570-000511

:03-3335 -9800

:

9:00

5:00

10:00

5:00

1

1

3

:

תלבקל

תויחנה

ןפואל

תזירא

ןקתהה

תארקל

הפלחה

,

האר

תזירא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תנכה

ה

-

All-in-One

לש

HP

חולשמל

םא

רחאל

תריצי

רשק

םע

תקלחמ

תכימת

תוחוקלה

לש

HP

,

וא

רחאל

תרזחש

םוקמל

וב

תעציב

תא

השיכרה

,

םישקבמ

ךממ

חולשל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

לבקל

תוריש

,

רסה

תא

תוינסחמ

הספדהה

זוראו

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ירמוחב

הזיראה

םיירוקמה

ידכ

עונמל

קזנ

ףסונ

.

רומש

תא

לבכ

חתמה

תאו

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

הרקמל

היהיש

ךרוצ

ףילחהל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

הרעה

עדימ

הז

וניא

לח

לע

תוחוקל

ןפיב

.

עדימל

לע

תויורשפא

תורישה

ןפיב

,

האר

HP Quick

Exchange Service

)

Japan

(

.

ףיעס

הז

ליכמ

תויחנה

דציכ

ףילחהל

תוינסחמ

הספדה

דציכו

ריסהל

תא

תיחול

הנגהה

לש

חול

הרקבה

ב

-

All-in-One

לש

HP

.

תפלחה

תוינסחמ

הספדה

ב

-

All-in-One

לש

HP

1

.

לעפה

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןתמהו

דע

תררגש

הספדהה

הניא

הליעפ

הטקשו

.

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וניא

קלדנ

,

גלד

לע

בלש

הז

רובעו

בלשל

2

.

2

.

חתפ

תא

תלד

השיגה

תררגל

הספדהה

.

3

.

רסה

תא

תוינסחמ

הספדהה

םיצירחהמ

.

עדימל

לע

תאצוה

תוינסחמ

הספדה

,

האר

תפלחה

תוינסחמ

הספדהה

.

הרעה

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וניא

קלדנ

,

ךתורשפאב

קתנל

תא

לבכ

חתמה

רחאלו

ןכמ

קילחהל

ןפואב

ינדי

תא

תינסחמ

הספדהה

דצל

ינמיה

ינוציקה

ידכ

ריסהל

תא

תינסחמ

הספדהה

.

4

.

חנה

תא

תוינסחמ

הספדהה

םינגמב

לש

תוינסחמ

הספדהה

וא

תיקשב

המוטא

ריוואל

ידכ

אלש

ושבייתי

,

חנהו

דצב

.

לא

חלשת

תא

תוינסחמה

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

אלא

םא

תלביק

הארוה

תושעל

תאז

גיצנמ

תכימת

תוחוקלה

לש

HP

.

קרפ

12

102

HP Officejet 5600 All-in-One series

תויר

חא

הכימתו
לש
HP

background image

www.hp.com/support

Australia
Australia

(out-of-warranty)

Central America &
The Caribbean

Colombia (Bogota)

Colombia

1300 721 147
1902 910 910

0-800-709-7751

2 532 5222

Mexico (Mexico City)

New Zealand

Puerto Rico

Sverige

Mexico

1588-3003

0800 441 147

900 40 006

02-8722-8000

Nigeria

1 3204 999

Argentina (Buenos Aires)
Argentina

54-11-4708-1600
0-800-555-5000

www.hp.com/support

1-999-119
800-711-2884

Costa Rica

800-6160

Deutschland

55-5258-9922

01-800-472-68368

71 89 12 22

Rest of West Africa

+ 351 213 17 63 80

South Africa (international)

800 897 1444

095 7973520
812 3467997

800 171

1-800-711-2884

800-360-999

55-11-4004-

6 272 5300

+33 (0)892 69 60 22

2 50222444

+358 (0)203 66 767

021-3881-4518

070 300 004

070 300 005

België

902 010 059

(905) 206-4663

Paraguay

009 800 54 1 0006

1-(800)-474-6836

Trinidad & Tobago

1-800-711-2884

61 56 45 43

Österreich

+ 43 1 86332 1000
0810-0010000
(in-country)

Belgique

Brasil (Sao Paulo)
Brasil

Canada

(Mississauga Area)

Canada

Chile

800-810-3888 : 3002

571-606-9191

01-8000-51-4746-8368

0-800-011-1046

Danmark

+ 45 70 202 845

El Salvador

España

France

+49 (0)180 5652 180

Luxembourg

Malaysia

1800 805 405

22 404747

Nederland

0900 2020 165

Norge

+46 (0)77 120 4765

Panama

0-800-10111

Philippines

(63) 2 867 3551
1800 1441 0094

0 801 800 235

1-877-232-0589

1-800-711-2884

(21) 315 4442

Singapore

Slovensko

South Africa (RSA)

+ 27 11 2589301

086 0001030

Suomi

+46 (0)77 120 4765

Switzerland

0848 672 672

90 212 444 71 71

(380 44) 4903520

800 4910

United Kingdom

+44 (0)870 010 4320

United States

1-(800)-474-6836

Uruguay

0004-054-177

Venezuela (Caracas)

58-212-278-8666

Venezuela

0-800-474-68368

+84 88234530

Perú

Polska

República Dominicana

România

 ( )
 (  -  )

Türkiye

 

Viêt Nam

Luxemburg

900 40 007

+ 30 210 6073603

261 307 310

800 9 2649

+66 (2) 353 9000

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

1-800-225-528
800-711-2884

801 11 22 55 47

Guatemala

1-800-711-2884

2802 4098

1 382 1111

India

1 600 44 7737

Indonesia

+62 (21) 350 3408

Ireland

1 890 923 902

(0) 9 830 4848

Italia

848 800 871

Jamaica

1-800-711-2884

0570-000511
03-3335-9800

Česká republika

Magyarország

Portugal

808 201 492

ךירדמ

שמתשמל

101

תויר

חא

הכימתו

לש

HP

background image

תורשקתה

ןופצב

הקירמא

תפוקתב

תוירחאה

רשקתה

רפסמל

1 - 800 - 474 - 6836

)

1 - 800 - HP invent

(

.

הכימת

תינופלט

הראב

"

ב

תנתינ

תילגנאב

תידרפסבו

24

תועש

םויב

,

7

םימי

עובשב

)

םימי

תועשו

הכימתה

םייושע

תונתשהל

אלל

העדוה

.(

תוריש

הז

ןתינ

אלל

םולשת

ךלהמב

תפוקת

תוירחאה

.

רחאל

תפוקת

תוירחאה

,

ןכתי

ביוחתש

םולשתב

.

החיש

םוקממ

רחא

םלועב

םירפסמה

םימושרה

הטמ

םיינכדע

ךיראתל

תספדה

ךירדמ

הז

.

ןויעל

תמישרב

ירפסמ

ןופלטה

םיינכדעה

לש

תוריש

הכימתה

לש

HP

יבחרב

םלועה

,

רקב

רתאב

www.hp.com/support

רחבו

תא

הנידמה

/

רוזאה

וא

הפשה

ךלש

.

תוריש

הכימתה

ןתינ

אלל

םולשת

ךלהמב

תפוקת

תוירחאה

.

םע

תאז

,

יפירעת

ןופלטה

םיליגרה

ולוחי

לע

החישה

.

םירקמב

םימיוסמ

בייוחת

החישה

יפל

הקד

,

יצח

הקד

וא

יפל

ףירעת

עובק

רובע

הרקמ

דיחי

.

הכימתל

תינופלט

הפוריאב

,

שפח

תא

םיטרפה

םיאנתהו

הכימתל

תינופלט

הנידמב

/

רוזא

ךלש

לע

-

ידי

רוקיב

רתאב

www.hp.com/support

.

ןיפולחל

,

ךתורשפאב

לואשל

תא

קפסה

וא

רשקתהל

ל

-

HP

רפסמב

ןופלטה

עיפומה

ךירדמב

הז

.

קלחכ

ץמאמהמ

ךשמתמה

רופישל

תוריש

הכימתה

תינופלטה

,

ץלמומ

רקבל

רתאב

טנרטניאה

ןפואב

רידס

תלבקל

עדימ

שדח

לע

ינייפאמ

תוריש

הקפסאו

.

קרפ

12

100

HP Officejet 5600 All-in-One series

תויר

חא

הכימתו
לש
HP

background image

הרעה

עדימ

הז

וניא

לח

לע

תוחוקל

ןפיב

.

עדימל

לע

תויורשפא

תורישה

ןפיב

,

האר

HP Quick

Exchange Service

)

Japan

(

.

1

.

אדו

יכ

:

א

.

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבוחמ

למשחל

לעפומו

.

ב

.

תוינסחמ

הספדהה

וניוצש

תונקתומ

יוארכ

.

ג

.

ריינה

ץלמומה

ןועט

שרדנכ

שגמב

הנזהה

.

2

.

ספא

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

:

א

.

הבכ

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

לע

-

ידי

הציחל

לע

ןצחלה

הלעפה

.

ב

.

קתנ

תא

לבכ

חתמה

וקלחמ

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ג

.

רבח

הרזח

תא

לבכ

חתמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

.

ד

.

קלדה

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

לע

-

ידי

הציחל

לע

ןצחלה

הלעפה

.

3

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רקב

תבותכב

www.hp.com/support

.

4

.

םא

התא

ןיידע

לקתנ

תויעבב

ךנוצרבו

חחושל

םע

גיצנ

תוריש

תוחוקל

לש

HP

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

א

.

ןכה

תא

םשה

יפיצפסה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

ךתושרבש

,

יפכ

עיפומש

חולב

הרקבה

.

ב

.

ספדה

חוד

הקידב

תימצע

.

עדימל

לע

תספדה

חוד

הקידב

תימצע

,

האר

תספדה

חוד

הקידב

תימצע

.

ג

.

ןכה

קתוע

ינועבצ

שמשיש

המגודכ

טלפל

.

ד

.

היה

ןכומ

ראתל

תא

יטרפ

היעבה

.

ה

.

ןכה

תא

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

ההזמ

תורישה

.

עדימל

לע

ןפוא

השיגה

רפסמל

ירודיסה

ךלש

רפסמלו

ההזמ

תורישה

,

האר

השיג

רפסמל

ירודיסה

ךלש

רפסמלו

ההזמ

תורישה

.

5

.

ןפלט

תורישל

תוחוקלה

לש

HP

.

תעב

היינפה

,

דפקה

ראשיהל

תברקב

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

השיג

רפסמל

ירודיסה

ךלש

רפסמלו

ההזמ

תורישה

ןתינ

תשגל

עדימל

בושח

תועצמאב

Information Menu

)

טירפת

עדימ

(

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

הרעה

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וניא

קלדנ

,

לכות

תופצל

רפסמב

ירודיסה

תועצמאב

תקידב

הקבדמה

דצב

ירוחאה

.

רפסמה

ירודיסה

אוה

דוקה

ןב

10

םיוותה

הניפב

תילאמשה

הנוילעה

לש

הקבדמה

.

השיג

רפסמל

ירודיסה

ךלש

רפסמלו

ההזמ

תורישה

1

.

קזחה

תא

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

ץוחל

.

קזחה

תא

ןצחלה

OK

)

רושיא

(

ץוחל

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

4

.

הלועפ

וז

הגיצמ

תא

Information Menu

)

טירפת

עדימ

.(

2

.

ץחל

לע

דע

תעפוהל

Model Number

)

רפסמ

לדומה

(

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

OK

)

רושיא

.(

הלועפ

וז

הגיצמ

תא

רפסמ

ההזמ

תורישה

.

םושר

תא

רפסמ

ההזמ

תורישה

אלמה

.

3

.

ץחל

לע

Cancel

)

לוטיב

(

רחאלו

ןכמ

לע

דע

עיפויש

Serial Number

)

רפסמ

ירודיס

.(

4

.

ץחל

לע

OK

)

רושיא

.(

הלועפ

וז

הגיצמ

תא

רפסמה

ירודיסה

.

םושר

תא

רפסמה

ירודיסה

אלמה

.

5

.

ץחל

לע

לוטיב

דע

אצתש

מ

-

Information Menu

)

טירפת

עדימ

.(

תלבק

הכימת

עדימו

ףסונ

טנרטניאהמ

םא

שי

ךל

השיג

טנרטניאל

,

ךתורשפאב

לבקל

הרזע

רתאהמ

www.hp.com/support

.

םא

שקבתת

,

רחב

תא

הנידמה

/

רוזא

ךלש

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

Contact HP

)

היינפ

ל

-

HP

(

תלבקל

עדימ

לע

היינפ

תלבקל

הכימת

תינכט

.

וומכ

ןכ

,

רתא

הז

עיצמ

עדימ

תודוא

הכימת

תינכט

,

ילהנמ

ןקתה

,

םירמוח

םילכתמ

,

הנמזה

תויורשפאו

תופסונ

ןוגכ

:

תשגל

יפדל

הכימת

םינווקמ

חולשל

תעדוה

ראוד

ינורטקלא

ל

-

HP

ידכ

לבקל

תובושת

תולאשל

ךלש

רבחתהל

לא

יאנכט

לש

HP

תועצמאב

צ

'

טא

ןווקמ

קודבל

םא

םימייק

ינוכדע

הנכות

תויורשפא

הכימתה

תונימזהו

תונתשמ

םאתהב

רצומל

,

הנידמל

/

רוזא

,

הפשלו

.

ךירדמ

שמתשמל

99

תויר

חא

הכימתו

לש

HP

background image

עדימ

תוירחא

תלבגומה תוירחאה תולובג .

א

הדובעבו רמוחב םימגפ ויהי אל ליעל םירכזומה HP ירצומב יכ ,הצקה שמתשמ ,חוקלה ינפב תבייחתמ (HP) Hewlett-Packard תרבח .1

.השיכרה דעומב הליחתמה ,ליעל תניוצמה הפוקתה ךשמל

יכ תבייחתמ הניא HP תרבח .תונכת תוארוה עוציבב לשכ לש הרקמב קר הלח HP תרבח לש תלבגומה תוירחאה ,הנכות ירצומ יבגל .2

.תואיגש תלוטנ וא הפיצר היהת והשלכ רצומ לש ותלועפ

הלא ללוכ ,ןהשלכ תורחא תויעב הסכמ הניאו ,רצומב ליגר שומישמ האצותכ םיעיפומה םימגפ קר הסכמ HP לש תלבגומה תוירחאה .3

:מ האצותכ תומרגנה

;םייוניש תסנכה וא התואנ אל הקוזחת .א

וא ;הדי-לע םיכמתנ אל וא HP ידי-לע וקפוס אלש םילכתמ םיטירפ וא םיפלח ,הידמ ,הנכות .ב

.רצומה טרפמ תוארוהמ תגרוחה הלעפה .ג

.רושיאב אלש ,הערל שומיש וא יוניש .ד

תנתינה תוירחאה לע עיפשמ וניא רזוח יולימ האלומש ויד תינסחמב וא HP תרצותמ הניאש ויד תינסחמב שומישה - HP תוספדמ יבגל .4

אלש ויד תינסחמב שומישל וסחויי תספדמל קזנה וא הלקתהו היהו ,תאז םע דחי .חוקלה םע הרבחה לש הכימת הזוח לע וא חוקלל

.םירמוחו ןמז תניחבמ תספדמה ןוקית לש תוליגרה תויולעב חוקלה ביוחי ,רזוח יולימ האלומש וא HP תרצותמ

תא ףילחת וא ןקתת הרבחה ,תוירחאה תרגסמב הסוכמה הרמוח רצומב םגפ לע העדוה HP תרבח לבקת תוירחאה תפוקת ךלהמבו היה .5

.התריחב יפל – רצומה

םוכס תא חוקלל הרבחה בישת ,תוירחאה תרגסמב הסוכמה םוגפ רצומ - הרקמל םאתהב - ףילחהל וא ןקתל הרבחה ידיב היהי אלו היה .6

.םגפה לע העדוהה דעוממ ריבס ןמז קרפ ךותב השיכרה

.הידיל םוגפה רצומה תא חוקלה ריזחיש רחאל אלא ,רומאכ יפסכ רזחה קינעהל וא ףילחהל ,ןקתל תביוחמ היהת אל HP תרבח .7

אל םא ,רזחומה רצומה לש הזל ההז היהי ותלועפ ביטש דבלבו ,שדח-ומכ וא שדח היהי םוגפה רצומה תרזחה דגנכ חוקלל ןתנייש רצומה .8

.רתוי בוט

.םישדח םירצומ לש וזל ההז היהת םעוציב תמרש ,שדחמ ודבועש םירמוח וא םיביכר ,םיקלח לולכל םייושע HP ירצומ .9

ןוגכ ,םיפסונ תוירחא יתוריש יבגל םיזוח .HP ידי-לע ץפומ הסוכמה HP רצומ הב הנידמ לכב הפקת HP לש תלבגומה תוירחאה תרהצה.10
ןאובי ידי לע וא המצע הרבחה ידי לע ץפומ רצומה םהבש תונידמב HP לש םישרומה תורישה יזכרמ ידי לע םינתינ ,חוקלה רתאב תוריש

.השרומ

תוירחאה לע תולבגה .ב

וא שרופמב ןיב ,אוהש גוס לכמ יאנת וא תוירחא םיקינעמ םניא היקפסמ ימ וא

HP

תרבח ,ימוקמה קוחה תאז ריתמש לככ

.תמיוסמ הרטמל רצומה תמאתהלו ןוצר-תעיבשמ תוכיאל ,רצומה תוריחסל םיעגונה אללכמ םיאנת וא ,אללכמ

תובחה לע תולבגה .ג

.חוקלה לש םיידעלבהו םידיחיה וידעס םנה הז תוירחא תרהצהב םיניוצמה םידעסה ,ימוקמה קוחה תאז ריתמש לככ .1

,םייארחא היקפסמ ימו

HP

תרבח ויהי אל ,הז תוירחא בתכב תוטרופמה תויובייחתהה טעמל ,ימוקמה קוחה תאז ריתמש לככ .

2

ןיבו ,תרחא תיטפשמ הירואית לכ וא ןיקיזנ ,הזוח חוכמ ןיב ,םייתאצות ,םידחוימ ,םיפיקע ,םירישי םיקזנל ,אוהש הרקמ לכב

.הלאכש םיקזנל תורשפאה לע םהל עדוויי םא

ימוקמ קוח .ד

זוחממ ,ב"הראב הנידמל הנידממ תונתשמה ,תורחא תויוכז תויהל תויושע חוקלל .תויפיצפס תויטפשמ תויוכז חוקלל קינעמ הז תוירחא בתכ .1

.םלועה ראשב הנידמל הנידממו ,הדנקב זוחמל

תולבגהש ןכתיי .ימוקמה קוחל ותמאתה ךרוצל םייונישל ןותנ אוה היהי ,ימוקמה קוחה םע דחא הנקב הלוע וניא הז תוירחא בתכש לככ .2

ןכו ,ב"הראב תומיוסמ תונידמ ,המגודל .ימוקמה קוחה יפ לע םיפקת ויהי אל הז תוירחא בתכ תרגסמב חוקלל םינתינה םימיוסמ םירותיוו

:םיאשר ,(הדנקב תוזוחמ תוברל) ב"הראל ץוחמ םימיוסמ םילשממ

;(הילגנאב ,המגודל) חוקלה לש תויתקוחה ויתויוכז תא ליבגהל הז תוירחא בתכב םירכזנה תולבגההו םירותיווהמ עונמל .א

וא ;הלאכ םירותיו וא תולבגה ףוכאל ןרציה תלוכי תא תרחא ךרדב ליבגהל .ב

תוירחאה ךשמ לע תולבגה רשפאל וא ,קינעהל לוכי וניא ןרציהש אללכמ תוירחא ךשמ ןייצל ,תופסונ תוירחא תויוכז חוקלל קינעהל .ג

.אללכמ

םינשמ םניאו םיליבגמ םניא ,םיללוש םניא ,ןיד לכ יפ-לע תרתומה הדימב טעמל ,וז תוירחא תרהצהב םילולכה תוירחאה יאנת .

3

.תויוכז ןתואל תפסות םיווהמ םה אלא ,רומאכ תוחוקלל

HP

לש םירצומה תריכמ לע תולחה תוירוטוטטסה הבוחה תויוכז תא

HP רצומ

הנכות

הספדה תוינסחמ

םירזיבא

(ןלהל םיטרפ האר) תספדמל תיוולנ הרמוח

תלבגומה תוירחאה תפוקת

םוי 90

(end of warranty) "תוירחאה םויס" ךיראתל וא HP לש וידה תונקורתהל דע
ירצומ הסכמ הניא וז תוירחא .םהיניבמ םדקומה - תינסחמה יבג לע ספדומה

םהב השענש וא ,וצפוש ,שדחמ ורצוי ,רזוח יולימ ואלומ רשא HP לש ויד

.ולבוחש וא הערל שומיש

םוי 90

הנש 1

ינפל

היינפה

תכימתל

תוחוקלה

לש

HP

ןכתי

תונכותש

לש

תורבח

תורחא

תופרוצמ

ל

-

All-in-One

לש

HP

.

םא

לקתית

תויעבב

תונכותב

ולא

,

לבקת

תא

הרזעה

תינכטה

הבוטה

רתויב

לע

-

ידי

הינפ

םיחמומל

לש

תורבח

הלא

.

ינפל

הנפתש

תכימתל

תוחוקלה

לש

HP

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

.

קרפ

12

98

HP Officejet 5600 All-in-One series

תויר

חא

הכימתו
לש
HP

background image

12

תוירחא

הכימתו

לש

HP

Hewlett-Packard

תקפסמ

הכימת

ב

-

All-in-One

לש

HP

תועצמאב

טנרטניאה

ןופלטהו

.

קרפ

הז

קפסמ

עדימ

תודוא

תוירחא

דציכו

לבקל

הכימת

תועצמאב

טנרטניאה

,

דציכ

תשגל

רפסמל

ירודיסה

ךלש

ההזמלו

תורישה

ךלש

,

דציכ

רוציל

רשק

םע

תקלחמ

הכימתה

לש

HP

דציכו

ןיכהל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ךלש

חולשמל

.

םא

אל

תחלצה

אוצמל

תא

הבושתה

השורדה

דועיתב

ספדומה

וא

דועיתב

לעש

יבג

ךסמה

,

ףרוצמה

רצומל

,

ךתורשפאב

תונפל

דחאל

יתורישמ

הכימתה

לש

HP

םימושרה

םידומעב

םיאבה

.

יתוריש

הכימת

םימיוסמ

ןתינ

לבקל

קר

הראב

"

ב

הדנקבו

,

דועב

םיתורישש

םירחא

ןתינ

לבקל

תונידמב

/

םירוזא

םיבר

יבחרב

םלועה

.

םא

אל

םושר

רפסמ

לש

תוריש

הכימת

הנידמב

/

רוזאב

ךלש

,

הנפ

ןכוסל

השרומ

לש

HP

בורקה

רתויב

ךילא

,

תלבקל

הרזע

.

תוירחא

תלבקל

תוריש

םינוקית

לש

HP

,

ךילע

תונפל

הליחת

דרשמל

תוריש

לש

HP

וא

זכרמל

תוריש

תוחוקל

לש

HP

ןורתפל

תויעב

תויסיסב

.

האר

ינפל

היינפה

תכימתל

תוחוקלה

לש

HP

תלבקל

עדימ

תודוא

םיבלשה

שיש

עצבל

ינפל

היינפה

לא

תוריש

תוחוקלה

.

הרעה

עדימ

הז

וניא

לח

לע

תוחוקל

ןפיב

.

עדימל

לע

תויורשפא

תורישה

ןפיב

,

האר

HP Quick

Exchange Service

)

Japan

(

.

יגורדש

תוירחא

םאתהב

הנידמל

/

רוזא

ךלש

,

HP

היושע

עיצהל

)

הרומתב

םולשתל

ףסונ

(

תורשפא

גורדשל

תוירחאה

,

רשא

הביחרמ

וא

תרפשמ

תא

תוירחאה

תיטרדנטסה

לע

רצומה

.

תויורשפא

תונימז

תויושע

לולכל

הכימת

תינופלט

תפדעומ

,

תוריש

הרזחה

וא

הפלחה

ךותב

םוי

הדובע

דחא

.

ךרדב

ללכ

,

תפוקת

יוסיכה

הליחתמ

ךיראתב

תשיכר

רצומה

שיו

שוכרל

התוא

ךותב

תרגסמ

ןמז

תלבגומ

דעוממ

תשיכר

רצומה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

:

הראב

"

ב

,

גייח

1 - 866 - 234 - 1377

ידכ

רבדל

םע

ץעוי

לש

HP

.

ץוחמ

הראל

"

ב

,

אנ

רשקתה

דרשמל

ימוקמה

לש

תכימת

תוחוקלה

לש

HP

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

המישרו

לש

םירפסמ

תכימתל

תוחוקל

םלועב

,

האר

החיש

םוקממ

רחא

םלועב

.

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

תבותכב

www.hp.com/support

.

םא

שקבתת

,

רחב

תא

הנידמה

/

רוזא

ךלש

רחאלו

ןכמ

שפח

עדימ

לע

תפוקת

תוירחאה

.

ךירדמ

שמתשמל

97

תויר

חא

הכימתו

לש

HP

background image

קרפ

11

96

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

3

.

לעפ

לע

-

יפ

תויחנהה

לע

ךסמה

ידכ

ןיקתהל

תא

ןוכדעה

ב

-

All-in-One

לש

HP

.

4

.

לחתה

שדחמ

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

םילשהל

תא

ךילהתה

.

ךירדמ

שמתשמל

95

ןור

תפ

תויעב

background image

ןוכדע

ןקתה

)

Windows

(

בשחמב

Windows

שמתשה

דחאב

םיאבהמ

ידכ

רזחאל

ןוכדע

רובע

ןקתהה

ךלש

:

שמתשה

ןפדפדב

טנרטניאה

ךלש

ידכ

דירוהל

ןוכדע

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רתאהמ

www.hp.com/support

.

ץבוקה

היהי

ץבוק

הלעפה

ץוליחב

ימצע

םע

תמויסה

.exe

.

הציחלב

הלופכ

לע

ץבוק

ה

-

.

exe

,

Device Update Wizard

חתפיי

בשחמב

ךלש

.

לכות

שמתשהל

תנכותב

רזעה

Software Update

)

ןוכדע

הנכות

,(

תקפוסמה

םע

תנכות

HP Image Zone

,

ידכ

קורסל

ןפואב

יטמוטוא

תא

רתא

הכימתה

לש

HP

ישרפהב

ןמז

םיעובק

שארמ

,

ידכ

ררבל

םא

םימייק

ינוכדע

ןקתה

.

הרעה

םא

התא

שמתשמ

לש

Windows

,

לכות

רידגהל

תא

תנכות

רזעה

Software

Update

)

ינוכדע

הנכות

(

)

איהש

קלח

תנכותמ

ה

-

HP Image Zone

תנקתומה

בשחמב

ךלש

(

קורסל

ןפואב

יטמוטוא

תא

רתא

הכימתה

לש

HP

טנרטניאב

ידכ

אוצמל

ינוכדע

םינקתה

ישרפהב

ןמז

םיעובק

שארמ

.

םא

ןיא

ךתושרב

תא

הסרגה

תינכדעה

רתויב

לש

תינכות

רזעה

Software Update

)

ןוכדע

הנכות

(

תעב

הנקתהה

,

עיפות

בשחמב

תבית

וד

-

חיש

הבש

שקבתת

עצבל

גורדש

.

עצב

תא

גורדש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תינכות

רזעה

Software Update

)

ןוכדע

הנכות

,(

האר

הרזע

לש

HP Image Zone

לעש

-

יבג

ךסמה

.

שומיש

ןוכדעב

ןקתהה

1

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

םיימעפ

לע

ץבוק

ה

-

.

exe

לש

ןוכדעה

תדרוהש

ךותמ

www.hp.com/support

.

רשאכ

שקבתת

,

לבק

תא

ןוכדע

ןקתהה

אצמנש

לע

-

ידי

תינכות

רזעה

Software Update

)

ןוכדע

הנכות

.(

ףשא

ןוכדע

ןקתהה

)

Device Update Wizard

(

חתפיי

בשחמב

ךלש

.

2

.

ךסמב

םיכורב

םיאבה

)

Welcome

(

ץחל

לע

אבה

)

Next

.(

עיפוי

ךסמ

רחב

ןקתה

)

Select a Device

.(

3

.

רחב

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

המישרהמ

רחאלו

ןכמ

,

ץחל

לע

אבה

)

Next

.(

עיפומ

ךסמה

עדימ

בושח

)

Important Information

.(

4

.

אדו

יכ

בשחמה

ןקתההו

ךלש

םידמוע

תושירדב

תוטרופמה

.

5

.

םא

ךנה

דמוע

תושירדב

,

ץחל

לע

ןכדע

)

Update

.(

ךסמה

םיכורב

םיאבה

)

Welcome

(

עיפומ

.

חולב

הרקבה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

ליחתי

בהבהל

רוא

.

ךסמה

תגוצתב

חול

הרקבה

לבקי

ןווג

קורי

תעב

ותנעטה

לש

ןוכדעה

ןקתהב

תעבו

ותאצוה

ונממ

.

6

.

ןיא

קתנל

וא

תובכל

תא

ןקתהה

וא

עצבל

וב

לכ

הלועפ

תרחא

ךלהמב

ןוכדעה

.

הרעה

םא

עירפת

ןוכדעל

,

וא

םא

גצות

תעדוה

האיגש

העידומה

לע

ןולשכ

הנקתהה

,

רוצ

רשק

םע

הכימתה

לש

HP

תלבקל

עויס

.

רחאל

יוביכה

הלעפההו

שדחמ

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

עיפוי

בשחמב

ךסמ

עידומה

יכ

ןוכדעה

םלשוה

.

ןקתהה

ךלש

ןכדוע

.

תעכ

ןתינ

שמתשהל

ב

-

All-in-One

לש

HP

החטבב

.

ןוכדע

ןקתהה

)

Mac

(

בשחמב

Mac

,

לעפ

לע

יפ

תויחנהה

תואבה

ידכ

ןכדעל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ךתושרבש

:

1

.

שמתשה

ןפדפדב

טנרטניאה

ךלש

ידכ

דירוהל

ןוכדע

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רתאהמ

www.hp.com/support

.

2

.

ץחל

םיימעפ

לע

ץבוקה

דרוהש

.

ןיקתמה

חתפיי

בשחמב

.

קרפ

11

94

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

1

תולגלג

2

תיחול

דירפמ

2

.

בטרה

טעמ

תילטמ

דבמ

ךר

לוטנו

ךומ

תרזעב

םימ

םיקקוזמ

טוחסו

תא

יפדוע

םימה

ךותמ

דבה

.

3

.

שמתשה

תילטמב

החלה

ידכ

בגנל

תויראש

תולגלגהמ

תיחולמו

דירפמה

4

.

םא

ךולכלה

אל

דרוי

תועצמאב

םימ

םיקקוזמ

,

הסנ

שמתשהל

ליפרפוזיאב

לוהוכלא

.

5

.

רוגס

תא

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

ןורתפ

תויעב

לש

תינסחמ

הספדה

םא

שי

תויעב

םע

הספדה

,

ןכתי

ןהש

תומרגנ

האצותכ

היעבמ

תחאב

תוינסחממ

הספדהה

.

1

.

רסה

תא

תינסחמ

הספדהה

קודבו

טרסש

ןגמה

רסוה

ןיטולחל

.

2

.

סנכה

שדחמ

תא

תוינסחמ

הספדהה

,

אדו

תוינסחמהש

וסנכוה

ןאולמב

ולעננו

ןמוקמב

.

3

.

םא

היעבה

תכשמנ

,

ספדה

חוד

הקידב

תימצע

ידכ

קודבל

םאה

שי

היעב

םע

תוינסחמ

הספדהה

.

חוד

הז

קפסמ

עדימ

ישומיש

לע

תוינסחמ

הספדהה

,

ללוכ

עדימ

בצמ

.

4

.

םא

חוד

הקידבה

תימצעה

דיעמ

לע

היעב

,

הקנ

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

5

.

םע

היעבה

תכשמנ

,

הקנ

תא

יעגמ

תשוחנה

לש

תוינסחמ

הספדהה

.

6

.

םא

שי

ןיידע

תויעב

הספדהב

,

קודב

הזיא

תינסחמ

תמרוג

תא

היעבה

ףלחהו

התוא

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תספדה

חוד

הקידב

תימצע

יוקינו

תוינסחמ

הספדהה

,

האר

תקוזחת

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ןוכדע

ןקתה

ידכ

ןקתהש

All-in-One

לש

HP

לעפי

הכלהכ

תועצמאב

היגולונכטה

תמדקתמה

רתויב

תמייקש

,

ךתורשפאב

רזחאל

ינוכדע

ןקתה

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רתאמ

הכימתה

לש

HP

םניקתהלו

תועצמאב

Device Update Wizard

)

ףשא

ינוכדע

ןקתהה

.(

ומכ

ןכ

,

ןכתי

ךרטצתש

ןיקתהל

ינוכדע

ןקתה

ב

-

All-in-One

לש

HP

לשב

תחא

תוביסהמ

תואבה

:

תרשקתה

תכימתל

תוחוקלה

לש

HP

גיצנו

תוריש

ץעי

ךל

סנכיהל

רתאל

הכימתה

לש

HP

רזחאלו

גורדש

רובע

ןקתהה

ךתושרבש

.

תגוצתב

חול

הרקבה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

העיפומ

העדוה

הרומה

ךל

ןכדעל

תא

ןקתהה

.

ךירדמ

שמתשמל

93

ןור

תפ

תויעב

background image

ריינ

םסח

תא

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

ןורתפ

1

.

םרה

תא

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

2

.

ךושמ

תונידעב

תא

ריינה

ןיב

תולגלגה

.

הארתה

םא

ריינה

ערקנ

תעב

ותאצוה

,

הנפ

תא

תוכיתח

ריינה

ילואש

ועקתנ

ןיב

תולגלגה

ןיבל

םילגלגה

.

םא

אל

ריסת

תא

לכ

תוכיתח

רינה

ךותמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןכתי

שחרתתש

דוע

תמיסח

ריינ

.

3

.

רוגס

תא

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

םירמ

רתוי

ידמ

םידומע

וא

ףא

דומע

הביס

שי

תוקנל

תא

תיחול

דירפמה

וא

תא

תולגלגה

ךותב

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

תרפוע

ןורפיע

,

הוועש

וא

ויד

,

םילוכי

רבטצהל

לע

תולגלגה

לעו

תיחול

דירפמה

רחאל

שומיש

בר

,

וא

םא

ךנה

קיתעמ

יכמסמ

רוקמ

םיבותכה

בתכב

די

,

וא

תורוקמ

ילעב

תלוכת

ויד

הבר

.

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

אל

םירמ

םיפד

ללכ

,

לכ

תולגלג

ךותב

ןיזמה

תוקוקז

ןויקינל

.

םא

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

םירמ

רפסמ

םיפד

תבב

תחא

םוקמב

םיפד

םידיחי

,

תיחול

דירפמה

ךותב

ןיזמה

הקוקז

ןויקינל

.

ןורתפ

ןעט

ןוילג

דחא

וא

םיינש

לש

ריינ

ןבל

שדח

לדוגב

אלמ

ךותל

שגמ

תנזה

םיכמסמה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

לחתה

הספדה

רוחשב

,

ידכ

ריבעהל

םיפד

ךרד

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

ריינה

ליגרה

ררחשמ

גפוסו

ךולכל

ןמ

תולגלגה

וא

תיחולמ

דירפמה

.

םא

היעבה

תכשמנ

,

וא

םא

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

אל

םירמ

תא

ףד

ריינה

ליגרה

,

לכות

תוקנל

תא

תלגלגה

וא

תא

תיחול

דירפמה

,

ןפואב

ינדי

.

יוקינ

תולגלגה

וא

תיחול

דירפמה

1

.

םרה

תא

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

תולגלגה

תיחולו

דירפמה

תוארנ

רויאב

אבה

.

קרפ

11

92

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

ןורתפ

תויעב

תורושקה

ריינל

תעינמל

תומיסח

ריינ

,

שמתשה

קר

יגוסב

ריינה

םיצלמומה

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תלבקל

המישר

לש

תוריינ

םיצלמומ

,

האר

הרזע

לש

HP Image Zone

לעש

-

יבג

ךסמה

,

וא

רקב

תבותכב

www.hp.com/support

.

ןיא

ןועטל

ריינ

לסלוסמ

,

טמוקמ

וא

ריינ

םע

תווצק

םיפפוכמ

וא

םיעורק

,

לא

שגמ

הנזהה

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תניעט

ריינ

.

םא

ריינה

עקתנ

ןקתהב

,

לעפ

לע

-

יפ

תויחנה

הלא

,

ידכ

תונפל

תא

תמיסח

ריינה

.

ריינ

םסח

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןורתפ

1

.

ץחל

יפלכ

םינפ

לע

תינושלה

תלדב

יוניפה

תירוחאה

,

ידכ

ררחשל

תא

תלדה

.

רסה

תא

תלדה

הכישמב

יפלכ

ץוח

ב

-

All-in-One

לש

HP

.

הארתה

ןויסינ

תונפל

תמיסח

ריינ

תמדיקמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

הלולע

םורגל

קזנ

ןונגנמל

הספדהה

.

דימת

שי

תשגל

תונפלו

תומיסח

ריינ

תועצמאב

תלד

יוניפ

תירוחא

.

2

.

ךושמ

תונידעב

תא

ריינה

ןיב

תולגלגה

.

הארתה

םא

ריינה

ערקנ

תעב

ותאצוה

,

הנפ

תא

תוכיתח

ריינה

ילואש

ועקתנ

ןיב

תולגלגה

ןיבל

םילגלגה

.

םא

אל

ריסת

תא

לכ

תוכיתח

רינה

ךותמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןכתי

שחרתתש

דוע

תמיסח

ריינ

.

3

.

ףלחה

תא

תלד

יוניפה

תירוחאה

.

ףוחד

תא

תלדה

תונידעב

המידק

,

דע

איהש

תרגסנ

המוקמב

השיקנב

.

4

.

ץחל

לע

רושיא

ידכ

ךישמהל

הדובעב

תיחכונה

.

ךירדמ

שמתשמל

91

ןור

תפ

תויעב

background image

הש

-

All-in-One

לש

HP

אל

לבקי

תא

סקפה

ןובישמהו

טילקי

תא

ילילצ

סקפה

.

תלבקל

עדימ

לע

תרדגה

All-in-One

לש

HP

לבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

,

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

.

אדו

הרדגההש

Rings to Answer

)

רפסמ

םילוצלצ

הנעמל

(

תרדגומ

רפסמל

בר

רתוי

לש

םילוצלצ

הזמ

רדגומה

ןובישמב

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תעיבק

רפסמ

םילוצלצ

ינפל

הנעמה

.

טוח

ןופלטה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

ילש

וניא

קיפסמ

ךורא

.

ןורתפ

םא

טוח

ןופלטה

ףרוצש

ל

-

All-in-One

לש

HP

וניא

ךורא

קיפסמ

,

לכות

שמתשהל

רבחמב

,

ידכ

ךיראהל

תא

טוחה

.

ןתינ

שוכרל

רבחמ

תונחב

ינורטקלא

הקיזחמה

ירזיבא

ןופלט

.

ומכ

ןכ

,

קקדזת

טוחל

ןופלט

ףסונ

,

לוכיש

תויהל

טוח

ליגר

ילואש

רבכ

שי

ךל

תיבב

וא

דרשמב

.

הצע

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ךלש

עיגה

םע

םאתמ

טוח

ןופלט

וד

-

ידיג

,

לכות

שמתשהל

וב

םע

טוח

ןופלט

עברא

-

ידיג

,

ידכ

ךיראהל

ותוא

.

עדימל

לע

שומישה

םאתמב

טוח

ןופלט

וד

-

ידיג

,

ןייע

דועיתב

ףרוצמה

וילא

.

תכראה

טוח

ןופלטה

ךלש

1

.

שמתשה

טוחב

ןופלטה

קפוסמש

הספוקב

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבחו

הצק

דחא

רבחמל

.

רחאל

ןכמ

,

רבח

תא

הצקה

ינשה

האיציל

תנמוסמה

"

1 -LINE

"

קלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

2

.

רבח

טוח

ןופלט

רחא

האיציל

החותפה

רבחמב

עקשלו

ןופלטה

ריקב

,

גצומכ

ןלהל

.

1

עקש

ןופלט

ריקב

2

רבחמ

3

טוח

ןופלטה

קפוסמ

הזיראב

,

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ןורתפ

תויעב

לועפת

ףיעס

הז

ליכמ

עדימ

תודוא

ןורתפ

תויעב

תוינסחמב

הספדה

ריינבו

.

ףיעסה

תכרעמב

הרזע

לש

HP Image Zone

קסועה

ןורתפב

תויעב

ליכמ

רפסמ

בר

רתוי

לש

תוצע

ןורתפל

לש

המכ

תויעבהמ

תוצופנה

רתויב

תורושקה

ןקתהל

All-in-One

לש

HP

.

עדימל

ףסונ

,

האר

שומיש

תנכותב

HP Image Zone

.

םא

שי

ךל

השיג

טנרטניאל

,

ךתורשפאב

לבקל

הרזע

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

תבותכב

www.hp.com/support

.

רתא

טנרטניאה

קפסמ

םג

תובושת

תולאשל

תוצופנ

.

קרפ

11

90

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

5

תוינש

לש

טקש

ףוסב

העדוהה

.

יוצר

אלש

ויהי

ישער

עקר

תעב

תטלקה

קרפ

ןמזה

טקשה

הזה

.

הסנ

בוש

לבקל

סקפ

.

הרעה

םינובישמ

םיילטיגיד

םימייוסמ

םילולע

אל

רומשל

תא

עטק

טקשה

טלקומה

ףוסב

העדוהה

ךלש

.

עמשה

בוש

תא

העדוהה

תעמשומה

ךלש

ידכ

קודבל

תא

ןיינעה

.

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ףתשמ

וק

ןופלט

םע

םיגוס

םירחא

לש

דויצ

ןופלט

,

ןוגכ

ןובישמ

,

םדומ

וא

תדיחי

גותימ

תבורמ

תואיצי

,

תמר

תואה

לש

סקפה

הלולע

עגפיהל

.

בצמ

הז

לולע

םורגל

תויעב

תעב

תלבק

סקפ

.

ידכ

קודבל

םא

דויצ

רחא

םרוג

תא

היעבה

,

קתנ

וקמ

ןופלטה

לכה

ץוח

המ

-

All-in-One

לש

HP

הסנו

לבקל

סקפ

.

םא

התא

חילצמ

לבקל

םיסקפ

אלל

דויצה

רחאה

,

דחא

םיקלחה

דויצב

וא

רתוי

םרוג

תויעבל

.

הסנ

רבחל

שדחמ

תא

יטרפ

דויצה

,

דחא

דחא

,

עצבלו

תא

הקידבה

שדחמ

דע

ההזתש

תא

קלחה

דויצב

רשא

םרוג

היעבל

.

םא

ךתושרב

סופד

לוצלצ

ןחבומ

רובע

רפסמ

סקפה

)

תועצמאב

שומיש

לוצלצב

ןחבומ

לש

תרבח

םינופלטה

,(

אדו

תרדגהש

ןייפאמה

Answer Ring Pattern

)

סופד

לוצלצ

הנעמ

(

תרדגומ

ב

-

All-in-One

לש

HP

,

םאתהב

.

עדימל

ףסונ

,

האר

יוניש

סופד

לוצלצ

הנעמה

)

לוצלצ

ןחבומ

(

.

אל

ןתינ

רגשל

םיסקפ

תועצמאב

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

ךא

ןתינ

לבקל

םיסקפ

ןורתפ

ןכתי

ןקתהש

All-in-One

לש

HP

גייחמ

רהמ

ידמ

וא

טאל

ידמ

.

ןכתי

ךילעש

ףיסוהל

תויהשה

ףצרב

תורפסה

גויחל

.

המגודל

,

םא

השורד

ךל

השיג

וקל

ץוח

ינפל

גויח

רפסמ

ןופלטה

,

ףסוה

היהשה

רחאל

רפסמ

השיגה

.

םא

רפסמה

ךלש

אוה

95555555

,

הרפסהו

9

הקינעמ

ךל

השיג

וקל

ץוח

ךילע

ףיסוהל

תויהשה

ןפואב

אבה

:

ידכ

ףיסוהל

הייהשה

ךלהמב

גויחה

,

ץחל

לע

גויח

רזוח

/

היהשה

וא

ץחל

תופיצרב

לע

ןצחלה

חוור

(#)

,

דע

תעפוהל

ףקמ

)

-

(

תגוצתב

חול

הרקבה

.

ומכ

ןכ

,

ךתורשפאב

רגשל

סקפ

תועצמאב

גויח

גצהמ

.

רבדה

רשפאמ

ךל

ןיזאהל

וקל

ןופלטה

ךלהמב

גויחה

.

ךתורשפאב

עובקל

תא

בצק

גויחה

ביגהלו

תויחנהל

ךלהמב

גויחה

.

עדימל

ףסונ

,

האר

רוגיש

סקפ

תועצמאב

גויח

גצהמ

.

רפסמה

תנזהש

תעב

רוגיש

סקפה

וניא

תינבתב

המיאתמה

,

וא

ןנשיש

תויעב

רישכמב

סקפה

ידועייה

.

ידכ

קודבל

תאז

,

הסנ

גייחל

רפסמל

סקפה

רישכממ

ןופלט

,

ןזאהו

לילצל

סקפה

.

םא

ךניא

עמוש

ילילצ

סקפ

,

ןכתי

רישכמש

סקפה

ידועייה

וניא

לעפומ

וא

וניא

רבוחמ

,

וא

תורישש

את

ילוק

עירפמ

וקל

ןופלטה

לש

ןעמנה

.

לכות

םג

שקבל

ןעמנהמ

קודבל

םא

שי

היעב

רישכמב

סקפה

ולש

.

לילצ

סקפ

םיטלקומ

ןובישמב

ןורתפ

אדו

יכ

ה

-

All-in-One

לש

HP

רדגוה

לבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

.

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

רדגוה

לבקל

םיסקפ

ןפואב

ינדי

,

All-in-One

לש

HP

אל

הנעי

תוחישל

תוסנכנ

.

ךילע

תויהל

ןימז

ידכ

לבקל

תוחיש

סקפ

תוסנכנ

,

וא

ךירדמ

שמתשמל

89

ןור

תפ

תויעב

background image

ה

-

All-in-One

לש

HP

לקתנ

תויעבב

רוגישב

תלבקבו

םיסקפ

ןורתפ

אדו

הש

-

All-in-One

לש

HP

קלוד

.

טבה

תגוצתב

חול

הרקבה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

םא

תגוצת

חול

הרקבה

הקיר

תירונו

הלעפהה

הניא

תראומ

,

ה

-

All-in-One

לש

HP

יובכ

.

אדו

לבכש

חתמה

רבוחמ

בטיה

ל

-

All-in-One

לש

HP

עוקתו

עקשב

למשח

.

ץחל

לע

ןצחל

הלעפה

ידכ

ליעפהל

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

רחאל

תלעפה

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

HP

הצילממ

ןיתמתש

שמח

תוקד

ינפל

רגשתש

וא

לבקת

סקפ

.

ןיא

תורשפא

רגשל

וא

לבקל

םיסקפ

ןקתהב

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןמזב

ןקתההש

עצבמ

תא

לוחתאה

רחאלש

הלעפהה

.

ןורתפ

ה

-

All-in-One

לש

HP

וניא

לוכי

לבקל

םיסקפ

,

ךא

לגוסמ

רגשל

םיסקפ

ןורתפ

םא

ךניא

שמתשמ

תורישב

לוצלצ

ןחבומ

,

אדו

ןייפאמהש

Answer Ring Pattern

)

סופד

לוצלצ

הנעמ

(

ב

-

All-in-One

לש

HP

רדגומ

ל

-

All Rings

)

לכ

םילוצלצה

.(

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוניש

סופד

לוצלצ

הנעמה

)

לוצלצ

ןחבומ

(

.

םא

Auto Answer

)

הנעמ

יטמוטוא

(

רדגוה

בצמל

Off

)

יובכ

,(

היהי

ךילע

לבקל

םיסקפ

ןפואב

ינדי

.

תרחא

,

אל

ולבקתי

םיסקפ

ב

-

All-in-One

לש

HP

.

עדימל

לע

תלבק

םיסקפ

ןפואב

ינדי

,

האר

תלבק

סקפ

ןפואב

ינדי

.

םא

ךתושרב

תוריש

את

ילוק

ותואב

רפסמ

ןופלט

שמשמש

םג

תוחישל

סקפ

,

ךילע

לבקל

םיסקפ

תינדי

אלו

ןפואב

יטמוטוא

.

שוריפ

רבדה

,

ךילעש

תויהל

ןימז

ידכ

תונעל

ןפואב

ישיא

תוחישל

סקפ

תוסנכנ

.

עדימל

תודוא

תרדגה

ה

-

All-in-One

לש

HP

דחי

םע

תוריש

את

ילוק

,

האר

תרדגה

סקפ

.

עדימל

לע

תלבק

םיסקפ

ןפואב

ינדי

,

האר

תלבק

סקפ

ןפואב

ינדי

.

םא

םדומ

בשחמ

רבוחמ

וקל

ןופלטה

וילאש

רבוחמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

אדו

הנכותהש

לש

םדומ

בשחמה

הניא

תרדגומ

תלבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

.

םדומ

רדגומה

תלבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

טלתשמ

לע

וק

ןופלטה

ידכ

לבקל

תא

לכ

םיסקפה

םיסנכנה

,

רבד

ענומה

המ

-

All-in-One

לש

HP

לבקל

תוחיש

סקפ

.

םא

רבוחמ

ןובישמ

וקל

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

ןכתי

לקתתש

תחאב

תויעבהמ

תואבה

:

העדוהה

תאצויה

יושע

תויהל

הכורא

ידימ

וא

המצועב

הקזח

ידימ

ידכמ

רשפאל

ל

-

All-in-One

לש

HP

תוהזל

ילילצ

סקפ

,

םורגלו

ךכב

רישכמל

סקפה

רשקתמש

קתנתהל

.

ןובישמה

לולע

קתנל

רהמ

ידמ

רחאל

העדוהה

תעמשומה

,

םא

אוה

אל

ההזי

והשימ

הסנמש

טילקהל

העדוה

,

ומכ

בצמב

לש

תחיש

סקפ

תסנכנ

.

בצמ

הז

ענומ

המ

-

All-in-One

לש

HP

תוהזלמ

ילילצ

סקפ

.

היעב

וז

הצופנ

דחוימב

םינובישמב

םיילטיגיד

.

תולועפה

תואבה

ועייסי

ןורתפב

תויעבה

:

אדו

יכ

ה

-

All-in-One

לש

HP

רדגוה

לבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

.

תלבקל

עדימ

לע

תרדגה

ה

-

All-in-One

לש

HP

לבקל

םיסקפ

ןפואב

יטמוטוא

,

האר

תרדגה

בצמ

הנעמה

.

אדו

הרדגההש

Rings to Answer

)

רפסמ

םילוצלצ

הנעמל

(

תרדגומ

רפסמל

בר

רתוי

לש

םילוצלצ

הזמ

רדגומה

ןובישמב

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תעיבק

רפסמ

םילוצלצ

ינפל

הנעמה

.

קתנ

תא

ןובישמה

הסנו

לבקל

סקפ

.

םא

ךנה

לוכי

לבקל

סקפ

אלל

ןובישמה

,

רוקמ

היעבה

אוה

לככ

הארנה

ןובישמב

.

רבח

הרזח

תא

ןובישמה

טלקהו

שדחמ

תא

העדוהה

תאצויה

.

טלקה

העדוה

ךרואב

לש

כ

-

10

תוינש

.

תעב

תטלקה

העדוהה

,

רבד

תויטיאב

תמצועבו

לוק

הכומנ

.

ראשה

תוחפל

קרפ

11

88

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

ירישכמ

ןופלט

םיילטיגיד

.

רבח

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וקל

ןופלט

יגולנא

הסנו

רגשל

וא

לבקל

סקפ

.

רחאל

תרתפש

תויעב

ואצמנש

,

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

ידכ

אדוול

הקידבהש

החילצמ

השו

-

All-in-One

לש

HP

ןכומ

תרבעהל

םיסקפ

.

םא

הקידבה

Dial Tone Detection

)

יוהיז

לילצ

גויח

(

הכישממ

לשכיהל

,

הנפ

תרבחל

םינופלטה

ךרוצל

תקידב

וק

ןופלטה

.

הקידבה

Fax Line Condition

)

בצמ

וק

סקפה

(

הלשכנ

ןורתפ

אדו

תרביחש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וקל

ןופלט

יגולנא

,

תרחא

אל

לכות

רגשל

וא

לבקל

םיסקפ

.

ידכ

קודבל

םא

וק

ןופלטה

ךלש

ילטיגיד

,

רבח

רישכמ

ןופלט

יגולנא

ליגר

וקל

קודבו

םא

עמשנ

לילצ

גויח

.

םא

ךניא

עמוש

לילצ

גויח

ליגר

,

ןכתי

והזש

וק

ןופלט

רדגוהש

רובע

ירישכמ

ןופלט

םיילטיגיד

.

רבח

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וקל

ןופלט

יגולנא

הסנו

רגשל

וא

לבקל

סקפ

.

קודב

תא

רוביחה

ןיב

עקש

ןופלטה

ריקב

ןיבל

ה

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

אדוול

טוחש

ןופלטה

רבוחמ

בטיה

.

אדו

תרביחש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

הכלהכ

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

שמתשה

טוחב

ןופלטה

קפוסש

הזיראב

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבחו

הצק

דחא

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

רחאל

ןכמ

,

רבח

תא

הצקה

ינשה

האיציל

תנמוסמה

"

1 -LINE

"

קלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

ה

-

All-in-One

לש

HP

רובע

תרבעה

םיסקפ

,

האר

תרדגה

סקפ

.

ןכתי

ןולשכש

הקידבה

םרגנ

לע

-

ידי

דויצ

רחא

רבוחמה

ותואל

וק

ןופלט

וילא

רבוחמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ידכ

קודבל

םא

דויצ

רחא

םרוג

היעבל

,

קתנ

תא

לכ

םירישכמה

םירבוחמה

וקל

ןופלטה

רחאלו

ןכמ

לעפה

תא

הקידבה

תינש

.

םא

Dial Tone Detection Test

)

תקידב

יוהיז

לילצ

גויח

(

תרבוע

רשאכ

דויצה

רחאה

קתונמ

,

םא

ךכ

,

דחא

יטירפמ

דויצ

וא

רתוי

אוה

םרוגה

היעבל

.

הסנ

רבחל

שדחמ

תא

יטרפ

דויצה

,

דחא

דחא

,

עצבלו

תא

הקידבה

שדחמ

דע

ההזתש

תא

קלחה

דויצב

רשא

םרוג

היעבל

.

םא

הקידבה

Fax Line Condition Test

)

תקידב

בצמ

וק

סקפ

(

תלשכנ

רשאכ

אל

רבוחמ

דויצ

ףסונ

,

רבח

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וקל

ןופלט

ןיקת

ךשמהו

רוקסל

תא

עדימ

ןורתפ

תויעבה

ףיעסב

הז

.

םא

התא

שמתשמ

לצפמב

ןופלט

,

רבדה

לולע

םורגל

תויעבל

תרבעהב

םיסקפ

.

)

לצפמ

אוה

רבחמ

טוח

וד

-

ידיג

רבחתמה

עקשל

ןופלטה

ריקב

(.

הסנ

ריסהל

תא

לצפמה

רבחלו

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

תורישי

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

רחאל

תרתפש

תויעב

ואצמנש

,

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

ידכ

אדוול

הקידבהש

החילצמ

השו

-

All-in-One

לש

HP

ןכומ

תרבעהל

םיסקפ

.

םא

הקידבה

Fax Line Condition

)

בצמ

וק

סקפ

(

הכישממ

לשכיהל

התאו

לקתנ

תויעבב

תרבעהב

םיסקפ

,

הנפ

תרבחל

םינופלטה

ךרוצל

תקידב

וקה

.

תגוצתב

חול

הרקבה

תגצומ

ןפואב

עובק

העדוהה

Phone Off Hook

)

ןופלטה

שומישב

(

ןורתפ

התא

שמתשמ

טוחב

ןופלט

גוסמ

יוגש

.

אדו

יכ

התא

שמתשמ

טוחב

ןופלטה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

רבחל

תא

ןקתהה

וקל

ןופלטה

.

עדימל

ףסונ

,

האר

הקידבה

Using

Correct Type of Phone Cord with Fax

)

שומיש

טוחב

ןופלט

גוסהמ

ןוכנה

רובע

סקפה

(

הלשכנ

.

ךירדמ

שמתשמל

87

ןור

תפ

תויעב

background image

1

עקש

ןופלט

ריקב

2

טוח

ןופלט

ףרוצמה

הזיראל

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

םא

וק

ןופלטה

קפוסש

וניא

ךורא

קיפסמ

,

ךורשפאב

ךיראהל

ותוא

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

טוח

ןופלטה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

ילש

וניא

קיפסמ

ךורא

.

.

קודב

תא

רוביחה

ןיב

עקש

ןופלטה

ריקב

ןיבל

ה

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

אדוול

טוחש

ןופלטה

רבוחמ

בטיה

.

הקידבה

Dial Tone Detection

)

יוהיז

לילצ

גויח

(

הלשכנ

ןורתפ

ןכתי

ןולשכש

הקידבה

םרגנ

לע

-

ידי

דויצ

רחא

רבוחמה

ותואל

וק

ןופלט

וילא

רבוחמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

ידכ

קודבל

םא

דויצ

רחא

םרוג

היעבל

,

קתנ

תא

לכ

םירישכמה

םירבוחמה

וקל

ןופלטה

רחאלו

ןכמ

לעפה

תא

הקידבה

תינש

.

םא

Dial Tone Detection

Test

)

תקידב

יוהיז

לילצ

גויח

(

תרבוע

רשאכ

דויצה

רחאה

קתונמ

,

םא

ךכ

,

דחא

יטירפמ

דויצ

וא

רתוי

אוה

םרוגה

היעבל

.

הסנ

רבחל

שדחמ

תא

יטרפ

דויצה

,

דחא

דחא

,

עצבלו

תא

הקידבה

שדחמ

דע

ההזתש

תא

קלחה

דויצב

רשא

םרוג

היעבל

.

הסנ

רבחל

ןופלט

טוחו

ןופלט

םיניקת

עקשל

ןופלטה

ריקב

וב

התא

שמתשמ

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

קודבו

עמשנש

לילצ

גויח

.

םא

אל

עמשנ

לילצ

גויח

,

הנפ

תרבחל

םינופלטה

ךרוצל

תקידב

וקה

.

אדו

תרביחש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

הכלהכ

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

שמתשה

טוחב

ןופלטה

קפוסש

הזיראב

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבחו

הצק

דחא

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

רחאל

ןכמ

,

רבח

תא

הצקה

ינשה

האיציל

תנמוסמה

"

1-LINE

"

קלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

ה

-

All-in-One

לש

HP

רובע

תרבעה

םיסקפ

,

האר

תרדגה

סקפ

.

םא

התא

שמתשמ

לצפמב

ןופלט

,

רבדה

לולע

םורגל

תויעבל

תרבעהב

םיסקפ

.

)

לצפמ

אוה

רבחמ

טוח

וד

-

ידיג

רבחתמה

עקשל

ןופלטה

ריקב

(.

הסנ

ריסהל

תא

לצפמה

רבחלו

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

תורישי

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

םא

תכרעמ

ןופלטה

ךלש

הניא

תשמתשמ

לילצב

גויח

ליגר

,

ןוגכ

תוכרעמ

היזכרמ

תומיוסמ

,

רבדה

לולע

םורגל

ןולשכל

הקידבה

.

רבדה

אל

םורגי

היעבל

רוגישב

וא

הלבקב

לש

םיסקפ

.

הסנ

רגשל

וא

לבקל

סקפ

הקידב

.

קודב

תרדגהש

הנידמה

/

רוזא

הרדגוה

הכלהכ

רובע

הנידמה

/

רוזא

ךלש

.

םא

הרדגהה

לש

הנידמ

/

רוזא

אל

הרדגוה

הכלהכ

,

הקידבה

הלולע

לשכיהל

התאו

לולע

לקתהל

תויעבב

רוגישב

תלבקבו

םיסקפ

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תעיבק

הפשה

הנידמהו

/

רוזא

.

אדו

תרביחש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וקל

ןופלט

יגולנא

,

תרחא

אל

לכות

רגשל

וא

לבקל

םיסקפ

.

ידכ

קודבל

םא

וק

ןופלטה

ךלש

ילטיגיד

,

רבח

רישכמ

ןופלט

יגולנא

ליגר

וקל

קודבו

םא

עמשנ

לילצ

גויח

.

םא

ךניא

עמוש

לילצ

גויח

ליגר

,

ןכתי

והזש

וק

ןופלט

רדגוהש

רובע

קרפ

11

86

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

הקידבה

Phone Cord Connected to Correct Port on Fax

)

טוח

ןופלטה

רבוחמ

האיציל

המיאתמה

סקפב

(

הלשכנ

ןורתפ

טוח

ןופלטה

רבוחמ

האיציל

אלה

הנוכנ

וקלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

1

.

שמתשה

טוחב

ןופלטה

קפוסש

הזיראב

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבחו

הצק

דחא

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

רחאל

ןכמ

,

רבח

תא

הצקה

ינשה

האיציל

תנמוסמה

"

1 -LINE

"

קלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

הרעה

םא

התא

שמתשמ

האיציב

"

2-EXT

"

ידכ

רבחל

עקשל

ןופלטה

ריקב

,

אל

לכות

רגשל

וא

לבקל

םיסקפ

.

שי

שמתשהל

האיציב

"

2 -EXT

"

ךא

קרו

ךרוצל

רוביח

דויצ

רחא

,

ןוגכ

ןובישמ

וא

רישכמ

ןופלט

.

הארמ

ירוחא

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

1

עקש

ןופלט

ריקב

2

טוח

ןופלטה

,

קפוסמה

הזיראב

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

רבוחמ

תאיציל

"

1 -LINE

"

2

.

רחאל

תרביחש

תא

טוח

ןופלטה

האיציל

תנמוסמה

"

1 -LINE

,"

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

ידכ

אדוול

הקידבהש

החילצמ

השו

-

All-in-One

לש

HP

ןכומ

תרבעהל

םיסקפ

.

3

.

הסנ

רגשל

וא

לבקל

סקפ

הקידב

.

הקידבה

Using Correct Type of Phone Cord with Fax

)

שומיש

טוחב

ןופלט

גוסהמ

ןוכנה

רובע

סקפה

(

הלשכנ

ןורתפ

אדו

התאש

שמתשמ

טוחב

ןופלטה

ףרוצמה

הזיראל

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

ךרוצל

רוביח

עקשל

ןופלט

ריקב

.

שי

רבחל

תא

הצקה

דחאה

לש

טוח

ןופלט

האיציל

תנמוסמה

"

1-LINE

"

וקלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

תאו

הצקה

ינשה

עקשל

ןופלטה

ריקב

,

יפכ

גצומש

ןלהל

.

ךירדמ

שמתשמל

85

ןור

תפ

תויעב

background image

הרזח

לעפהו

תא

ןקתהה

.

לעפה

תא

הקידבה

תינש

.

םא

הקידבה

הלשכנ

תינש

,

ךשמה

רוקסל

תא

עדימה

ןורתפל

תויעב

ףיעסב

הז

.

הסנ

רגשל

וא

לבקל

סקפ

הקידב

.

םא

תחלצה

רגשל

וא

לבקל

סקפ

,

ןכתי

אלש

תמייק

היעב

.

םא

התא

שמתשמ

בשחמב

Windows

התאו

ץירמ

תא

הקידבה

ךותמ

ףשא

תרדגה

סקפה

)

Fax Setup Wizard

,(

אדו

הש

-

All-in-One

לש

HP

אל

עצבמ

תעכ

המישמ

תרחא

,

ןוגכ

תלבק

סקפ

וא

תריצי

קתוע

.

קודב

םא

תגצומ

תגוצתב

חול

הרקבה

העדוה

הדיעמה

לע

ךכ

הש

-

All-in-One

לש

HP

סופת

.

םא

ןקתהה

סופת

,

ןתמה

דע

םויסל

המישמה

רבעמו

בצמל

אל

ליעפ

ינפל

ליעפתש

תא

הקידבה

.

רחאל

תרתפש

תויעב

ואצמנש

,

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

ידכ

אדוול

הקידבהש

החילצמ

השו

-

All-in-One

לש

HP

ןכומ

תרבעהל

םיסקפ

.

םא

הקידבה

Fax Hardware Test

)

תקידב

הרמוחה

לש

סקפה

(

הכישממ

לשכיהל

התאו

לקתנ

תויעבב

רוגישב

הלבקבו

לש

םיסקפ

,

הנפ

הכימתל

לש

HP

.

רקב

רתאב

www.hp.com/support

.

םא

שקבתת

,

רחב

תא

הנידמה

/

רוזא

ךלש

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

Contact HP

)

היינפ

ל

-

HP

(

תלבקל

עדימ

לע

היינפ

תלבקל

הכימת

תינכט

.

הקידבה

Fax Connected to Active Telephone Wall Jack

)

סקפה

רבוחמ

עקשל

ןופלט

ליעפ

ריקב

(

הלשכנ

ןורתפ

קודב

תא

רוביחה

ןיב

עקש

ןופלטה

ריקב

ןיבל

ה

-

All-in-One

לש

HP

ידכ

אדוול

טוחש

ןופלטה

רבוחמ

בטיה

.

אדו

התאש

שמתשמ

טוחב

ןופלטה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

.

םא

אל

שמתשת

טוחב

ןופלטה

קפוסש

ידכ

רבחל

ןיב

עקש

ןופלטה

ריקב

ןיבל

ה

-

All-in-One

לש

HP

,

ןכתי

אלש

חילצת

רגשל

וא

לבקל

םיסקפ

.

רחאל

רוביח

טוח

ןופלטה

ףרוצמה

ל

-

All-in-One

לש

HP

,

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

.

אדו

תרביחש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

הכלהכ

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

שמתשה

טוחב

ןופלטה

קפוסש

הזיראב

דחי

םע

ה

-

All-in-One

לש

HP

רבחו

הצק

דחא

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

רחאל

ןכמ

,

רבח

תא

הצקה

ינשה

האיציל

תנמוסמה

"

1 -LINE

"

קלחב

ירוחאה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

ה

-

All-in-One

לש

HP

רובע

תרבעה

םיסקפ

,

האר

תרדגה

סקפ

.

םא

התא

שמתשמ

לצפמב

ןופלט

,

רבדה

לולע

םורגל

תויעבל

תרבעהב

םיסקפ

.

)

לצפמ

אוה

רבחמ

טוח

וד

-

ידיג

רבחתמה

עקשל

ןופלטה

ריקב

(.

הסנ

ריסהל

תא

לצפמה

רבחלו

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

תורישי

עקשל

ןופלטה

ריקב

.

הסנ

רבחל

ןופלט

טוחו

ןופלט

םיניקת

עקשל

ןופלטה

ריקב

וב

התא

שמתשמ

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

קודבו

עמשנש

לילצ

גויח

.

םא

אל

עמשנ

לילצ

גויח

,

הנפ

תרבחל

םינופלטה

ךרוצל

תקידב

וקה

.

הסנ

רגשל

וא

לבקל

סקפ

הקידב

.

םא

תחלצה

רגשל

וא

לבקל

סקפ

,

ןכתי

אלש

תמייק

היעב

.

רחאל

תרתפש

תויעב

ואצמנש

,

לעפה

תא

תקידב

סקפה

תינש

ידכ

אדוול

הקידבהש

החילצמ

שו

-

All-in-One

לש

HP

ןכומ

תרבעהל

םיסקפ

.

קרפ

11

84

HP Officejet 5600 All-in-One series

ןור

תפ

תויעב

background image

הרעה

בושח

קתנתש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ינפל

הלעפה

שדחמ

לש

בשחמה

.

לא

רבחת

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

בשחמל

ינפל

םילשתש

תא

הנקתהה

שדחמ

לש

הנכותה

.

5

.

ידכ

ןיקתהל

שדחמ

תא

הנכותה

,

סנכה

תא

רוטילקת

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןנוכל

םירוטילקתה

בשחמב

.

6

.

ןחלושב

הדובעה

,

חתפ

תא

רוטילקתה

רחאלו

ןכמ

ץחל

םיימעפ

לע

HP All-in-One Installer

.

7

.

לעפ

יפל

תוארוהה

לע

ךסמה

תוארוההו

ונתינש

ךירדמב

הנקתהה

ףרוצש

ל

-

All-in-One

לש

HP

.

ןורתפ

תויעב

תנקתהב

סקפ

ףיעס

הז

ללוכ

עדימ

תודוא

ןורתפ

תויעב

תנקתה

סקפ

רובע

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

וניא

רדגומ

הכלהכ

תרבעהל

םיסקפ

,

ןכתי

לקתתש

תויעבב

תעב

תחילש

םיסקפ

,

תלבק

םיסקפ

וא

םהינש

.

ףיעס

הז

ללוכ

עדימ

לע

ןורתפ

תויעב

תורושקה

הנקתהל

דבלב

.

םיאשונל

םיפסונ

רבדב

ןורתפ

תויעב

סקפב

,

ןוגכ

תויעב

םיסיפדתב

וא

הלבק

תיטיא

לש

םיסקפ

,

האר

ףיעסה

ןורתפ

תויעב

רובע

תרדס

5600 series

תכרעמב

הרזע

לש

HP Image Zone

לעש

-

יבג

ךסמה

.

עדימל

ףסונ

,

האר

שומיש

הרזעב

לעש

-

יבג

ךסמה

.

םא

התא

לקתנ

תויעבב

תרבעהב

םיסקפ

,

ךתורשפאב

סיפדהל

חוד

תקידב

סקפ

ידכ

קודבל

תא

בצמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

םא

ה

-

All-in-One

לש

HP

אל

ןקתוה

הכלהכ

תרבעהל

םיסקפ

,

הקידבה

לשכת

.

עצב

הקידב

וז

רחאל

תמלשה

הנקתהה

לש

ה

-

All-in-One

לש

HP

רובע

תרבעה

םיסקפ

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תקידב

תרדגה

סקפה

ךלש

.

םא

הקידבה

הלשכנ

,

ארק

תא

חודה

שפחו

עדימ

לע

ןפוא

ןורתפ

תויעבה

ואצמנש

.

תלבקל

עדימ

,

ךתורשפאב

רזעהל

םג

ףיעסב

אבה

תקידב

סקפה

הלשכנ

.

תקידב

סקפה

הלשכנ

םא

תעצב

תקידב

סקפ

הקידבהו

הלשכנ

,

ארק

תא

חודה

רותיאל

עדימ

יסיסב

לע

האיגשה

.

תלבקל

עדימ

טרופמ

רתוי

,

קודב

תא

חודה

ידכ

תוארל

הזיא

קלח

הקידבב

לשכנ

רחאלו

ןכמ

ארק

תא

אשונה

םיאתמה

ףיעסב

הז

תלבקל

עדימ

לע

תונורתפ

םיירשפא

.

הקידבה

Fax Hardware Test

)

תקידב

הרמוחה

לש

סקפה

(

הלשכנ

הקידבה

Fax Connected to Active Telephone Wall Jack

)

סקפה

רבוחמ

עקשל

ןופלט

ליעפ

ריקב

(

הלשכנ

הקידבה

Phone Cord Connected to Correct Port on Fax

)

טוח

ןופלטה

רבוחמ

האיציל

המיאתמה

סקפב

(

הלשכנ

הקידבה

Using Correct Type of Phone Cord with Fax

)

שומיש

טוחב

ןופלט

גוסהמ

ןוכנה

רובע

סקפה

(

הלשכנ

הקידבה

Dial Tone Detection

)

יוהיז

לילצ

גויח

(

הלשכנ

הקידבה

Fax Line Condition

)

בצמ

וק

סקפה

(

הלשכנ

הקידבה

Fax Hardware Test

)

תקידב

הרמוחה

לש

סקפה

(

הלשכנ

ןורתפ

הבכ

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

תועצמאב

ןצחלה

הלעפה

חולב

הרקבה

רחאלו

ןכמ

קתנ

תא

לבכ

למשחה

בגמ

ה

-

All-in-One

לש

HP

.

רחאל

רפסמ

תוינש

,

רבח

תא

לבכ

למשחה

ךירדמ

שמתשמל

83

ןור

תפ

תויעב

background image

ידכ

אדוול

הנכותהש

הנקתוה

הכלהכ

,

ץחל

םיימעפ

לע

למס

HP Solution Center

)

זכרמ

תונורתפה

לש

HP

(

ןחלושב

הדובעה

.

םא

םילמסה

םיינויחה

)

Scan Picture

)

תקירס

הנומת

,(

Scan

Document

)

תקירס

ךמסמ

(

ו

-

Send a Fax

)

רוגיש

סקפ

((

םיגצומ

ב

-

HP Solution Center

)

זכרמ

תונורתפה

לש

HP

(

,

הנכותה

הנקתוה

הכלהכ

.

תרסה

הנקתה

בשחממ

Windows

,

הטיש

2

הרעה

שמתשה

הטישב

וז

םא

תורשפאה

Uninstall

)

תרסה

הנקתהה

(

אל

העיפומ

טירפתב

לחתה

)

Start

(

לש

Windows

.

1

.

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

לחתה

)

Start

,(

תורדגה

)

Settings

,(

חול

הרקבה

)

Control Panel

.(

2

.

ץחל

םיימעפ

לע

הפסוה

/

הרסה

לש

תוינכות

)

Add/Remove Programs

.(

3

.

רחב

תורשפאב

All-in-One

לש

HP & Officejet 4.0

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

הנש

/

רסה

)

Change/Remove

.(

עצב

תא

תוארוהה

תועיפומה

לע

-

יבג

ךסמה

.

4

.

קתנ

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

בשחמהמ

.

5

.

לעפה

שדחמ

תא

בשחמה

.

הרעה

בושח

קתנתש

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

ינפל

הלעפה

שדחמ

לש

בשחמה

.

לא

רבחת

תא

ה

-

All-in-One

לש

HP

בשחמל

ינפל

םילשתש

תא

הנקתהה

שדחמ

לש

הנכותה

.

6

.

סנכה

תא

רוטילקת

ה

-

All-in-One

לש

HP

ןנוכל

םירוטילקתה

בשחמב

רחאלו

ןכמ

לעפה

תא

תינכות

הנקתהה

)

Setup

.(

7

.

לעפ

יפל

תוארוהה

לע

ךסמה

תוארוההו

ונתינש

ךירדמב

הנקתהה

ףרוצש

ל

-

All-in-One

לש

HP

.

תרסה

הנקתה

בשחממ

Windows

,

הטיש

3

הרעה

יהוז

הטיש

תיפולח

הרקמל

תורשפאהש

רסה

הנקתה

)

Uninstall

(

הניא

הנימז

טירפתב

לחתה

)

Start

(

לש

Windows

.

1

.

סנכה

תא

רוטילקת

ה