Abi HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Kasutusjuhend

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Kasutusjuhend

background image

© Autoriõigus 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Siin sisalduvat informatsiooni võidakse
ilma ette teatamata muuta.
Paljundamine, kohandamine ja
tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata
keelatud, välja arvatud autoriõiguse
seadustes lubatud juhtudel.

Adobe ja Acrobat logo on Adobe
Systems Incorporatedi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s
ja/või teistes riikides.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® ja Windows
2000® on Microsoft Corporationi USA-
s registreeritud kaubamärgid.
Intel® ja Pentium® on Intel
Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
Energy Star® ja Energy Star logo® on
Ühendriikide
Keskkonnakaitseagentuuri USA-s
registreeritud kaubamärgid.
Trükise number: Q5610-90180
Esimene trükk: mai 2005

Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas olevates
garantiikirjades. Midagi siintoodut ei
saa võtta kui lisagarantiid. HP ei
vastuta siin esineda võivate tehniliste
või toimetuslike vigade lünkade eest.
Hewlett-Packard ei vastuta juhuslike
või põhjuslike kahjude eest, mis on
seotud käesoleva dokumendi või selles
kirjeldatud programmimaterjali sisu,
omaduste või kasutamisega.
Märkus:Normatiivteabe leiate
peatükist

Tehniline teave

.

Mitmetes kohtades on ebaseaduslik
teha koopiaid järgnevatest esemetest.
Kahtluse korral otsige eelnevalt
juriidilist abi.

Riiklikud paberid või
dokumendid:

Passid

Immigratsioonidokumendid

Valimiste paberid

Identifitseerimismärgid,
kaardid või ametitunnused

Riiklikud margid:

Postmargid

Toidumargid

Riiklike agentuuride tšekid või
vekslid

Paberraha, reisitšekid või
maksekäsundid

Tagatiskirjad

Autoriõigusega kaitstud teosed

Turvainformatsioon

Ettevaatust!

Tule- ja

elektrilöögiohu vältimiseks
ärge jätke seda toodet vihma
või muu niiskuse kätte.

Tule või elektrilöögi läbi vigastada
saamise vältimiseks järgige seda
toodet kasutades alati peamisi
ettevaatusabinõusid.

Ettevaatust!

Võimaliku

elektrilöögi oht

1.

Lugege ja tehke endale selgeks
kõik häälestusjuhendi juhised.

2.

Seadet vooluallikaga ühendades
kasutage ainult maandatud
pistikupesa. Kui te ei tea, kas
pistikupesa on maandatud,
kontrollige seda koos
kvalifitseeritud elektrikuga.

3.

Järgige kõiki tootel märgitud
hoiatusi ja instruktsioone.

4.

Enne puhastamist tõmmake see
toode pistikupesast välja.

5.

Ärge paigaldage või kasutage
seda toodet vee lähedal või
märjana.

6.

Paigutage toode kindlalt
stabiilsele pinnale.

7.

Paigaldage seade ohutusse
kohta, kus keegi ei saaks
toitejuhtme peale astuda või selle
taha komistada ning kus toitejuhe
ei saaks kahjustada.

8.

Kui seade ei tööta õigesti,
vaadake elektroonilist
tõrkeotsinguspikrit.

9.

Ei sisalda kasutaja poolt
hooldatavaid osi. Hooldamiseks
pöörduge kvalifitseeritud
hoolduspersonali poole.

10.

Kasutage hästiventileeritud
kohas.

11.

Kasutage ainult koos HP tarnitud
toiteadapteriga.

Ettevaatust!

Voolukatkestuse puhul ei saa
seda seadet kasutada.