Βοήθεια HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

  

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Οδηγός χρήσης

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς
πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν
επιτρέπεται σύµφωνα µε τους νόµους
περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Η ονοµασία Adobe και το λογότυπο
Acrobat είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της
Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ
ή/και σε άλλες χώρες.
Τα Windows®, Windows NT®,
Windows ME®, Windows XP® και
Windows 2000® είναι εµπορικά
σήµατα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ.
Τα σήµατα Intel® και Pentium® είναι
εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Intel
Corporation.
Η ονοµασία Energy Star® και το
λογότυπο Energy Star® είναι σήµατα
κατατεθέντα του Οργανισµού
Προστασίας Περιβάλλοντος στις
Ηνωµένες Πολιτείες.
Αριθµός έκδοσης: Q5610-90168
Πρώτη έκδοση: Μάιος 2005

Ειδοποίηση

Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις ρητές
δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν
αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν
πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε φέρει
ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά
σφάλµατα ή παραλείψεις στο παρόν.
Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή
επακόλουθες ζηµιές σε σχέση µε την
προµήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση
αυτού του εγγράφου και του υλικού
προγραµµάτων που περιγράφει.
Σηµείωση: Πληροφορίες σχετικά µε
τους κανονισµούς µπορείτε να βρείτε
στο κεφάλαιο

Τεχνικές πληροφορίες

.

Σε πολλές χώρες, η δηµιουργία
αντιγράφων των παρακάτω

αντικειµένων θεωρείται παράνοµη. Εάν
δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε
έναν νοµικό αντιπρόσωπο.

∆ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα:

∆ιαβατήρια

Έγγραφα µετανάστευσης

Έγγραφα στρατολογίας

Αναγνωριστικά σήµατα,
κάρτες ή εµβλήµατα

Ένσηµα:

Γραµµατόσηµα

Κουπόνια φαγητού

Επιταγές ή διαταγές πληρωµής
δηµόσιων υπηρεσιών

Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές
επιταγές ή εντολές πληρωµής

Πιστοποιητικά κατάθεσης

Έργα µε κατοχυρωµένα
πνευµατικά δικαιώµατα

Πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

Για να

αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
µην εκθέσετε το προϊόν σε
βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε το προϊόν, προκειµένου
να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού
από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση

Πιθανός

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1.

∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες στον Οδηγό ρύθµισης.

2.

Να χρησιµοποιείτε µόνο καλά
γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε τη
συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε
περίπτωση που δεν γνωρίζετε
εάν η πρίζα είναι γειωµένη,
ρωτήστε έναν ειδικευµένο
ηλεκτρολόγο.

3.

Να λαµβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
που συνοδεύουν το προϊόν.

4.

Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν τον καθαρισµό.

5.

Μην εγκαθιστάτε και µην
χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά
σε νερό ή όταν είστε βρεγµένοι.

6.

Εγκαταστήστε το προϊόν µε
ασφάλεια σε µια σταθερή
επιφάνεια.

7.

Εγκαταστήστε το προϊόν σε µια
προστατευµένη τοποθεσία, όπου
δεν υπάρχει περίπτωση να

πατήσει ή να σκοντάψει κανείς
πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας
και όπου το καλώδιο δεν θα
υποστεί ζηµιά.

8.

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
σωστά, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική Βοήθεια
αντιµετώπισης προβληµάτων.

9.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν
εξαρτήµατα που µπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη.
Αναθέστε την επισκευή σε
ειδικευµένο προσωπικό
υποστήριξης.

10.

Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε
χώρο που αερίζεται καλά.

11.

Χρησιµοποιήστε τη συσκευή
µόνο µε το τροφοδοτικό που
παρέχεται από την HP.

Προειδοποίηση

Αυτός ο

εξοπλισµός δεν λειτουργεί σε
περίπτωση διακοπής
ρεύµατος.