HP Officejet 5610 hjælp

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Brugervejledning

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Brugervejledning

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse,
undtagen hvis det er tilladt ifølge
loven om ophavsret.

Adobe- og Acrobat-logoerne er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® og Windows
2000® er varemærker tilhørende
Microsoft Corporation og registreret i
USA.
Intel® og Pentium® er registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Energy Star® og Energy Star-logoet®
er mærker tilhørende United States
Environmental Protection Agency og
registreret i USA.

Første udgave: Maj 2005

Bemærkning

De eneste garantier for HP's
produkter og tjenester gives i
erklæringen om udtrykkelig garanti,
der følger med de pågældende
produkter og tjenester. Intet heri skal
opfattes som udgørende en ekstra
garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl
eller udeladelser heri.
Hewlett-Packard Company er ikke
ansvarlig for indirekte eller afledt
skade i forbindelse med eller som
følge af udformningen, ydelsen eller
anvendelsen af dette dokument og
det programmateriale, som det
beskriver.
Bemærk: Lovgivningsmæssige
oplysninger finder du i

Tekniske

oplysninger

.

Mange steder er det ikke lovligt at
kopiere følgende enheder. I tilfælde af
tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

Officielle papirer og dokumenter:

Pas

Immigrationsdokumenter

Udvalgte
militærdokumenter

Id-badges, kort eller
distinktioner

Statslige stempler:

Poststempler

Indkøbskuponer

Check eller bankanvisning fra
statslige institutioner

Papirvaluta, rejsechecks eller
pengeanvisninger

Indskudsbevis

Arbejde beskyttet af ophavsret

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel!

Udsæt ikke

produktet for regn eller
andre former for fugt, da
dette kan forårsage brand
eller elektrisk stød.

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug
af dette produkt for at mindske
risikoen for skader som følge af brand
eller elektrisk stød.

Advarsel!

Potentiel fare

for elektrisk stød

1.

Læs og forstå alle instruktioner i
installationsvejledningen.

2.

Brug kun en jordforbundet
stikkontakt, når enheden
forbindes til en strømkilde.
Spørg en kvalificeret elektriker,
hvis du ikke ved, om
stikkontakten er jordforbundet.

3.

Læs alle advarsler og
instruktioner på produktet.

4.

Fjern dette produkt fra
stikkontakten før rengøring.

5.

Installer ikke eller brug ikke
dette produkt i nærheden af
vand, eller når du er våd.

6.

Installer produktet på en fast,
stabil overflade.

7.

Installer produktet et beskyttet
sted, hvor ingen kan træde på
eller falde over netledningen, og
hvor netledningen ikke
beskadiges.

8.

Se Fejlfinding Hjælp på
skærmen, hvis produktet ikke
fungerer normalt.

9.

Der er ingen dele inde i
produktet, som du selv kan
servicere. Serviceeftersyn skal
foretages af fagligt kvalificeret
personale.

10.

Brug produktet i et lokale med
god udluftning.

11.

Brug kun den strømadapter, der
er leveret af HP.

Advarsel!

Dette udstyr

fungerer ikke ved strømsvigt.

Publikationsnummer: Q5610-90163