Помощ HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Ръководство за потребителя

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Забранява се възпроизвеждане,
адаптиране или превод без
предварително писмено
разрешение, освен по начин,
разрешен в законите за авторско
право

Adobe и логото на Acrobat са
регистрирани търговски марки или
търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други
страни.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® и Windows
2000® са търговски марки на
Microsoft Corporation, регистрирани в
САЩ.
Intel® и Pentium® са регистрирани
търговски марки на Intel Corporation.
Energy Star® и Energy Star logo® са
търговски марки на Агенцията по
опазване на околната среда на САЩ,
регистрирани в САЩ.
Номер на публикация: Q5610-90175
Първо издание: Май 2005 г.

Предупреждение

Единствените гаранции за
HP продукти и услуги са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се тук
не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.
Hewlett-Packard Company не носи
отговорност за случайни или
закономерни щети във връзка с, или
възникнали поради доставката,
работата или използването на този
документ и програмния материал,
който се описва в него.
Забележка: Информация за
нормативните разпоредби може да
се намери в

Техническа

информация

.

На много места не се позволява от
закона да се правят копия от
елементите, посочени по-долу. При
съмнение първо се допитайте до
представител на закона.

Държавни книжа или
документи:

Паспорти

Имиграционни документи

Определени служебни
документи

Идентификационни
значки, карти или знаци

Държавни марки:

Пощенски марки

Печати за храни

Чекове или трати, теглени в
държавни органи

Банкноти, пътнически чекове
или платежни нареждания

Депозитни сертификати

Материали, защитени с
авторско право

Информация за
безопасността

Предупреждение

За да се

предотврати риск от пожар
или електрически удар, не
излагайте този продукт на
дъжд или влага от какъвто и
да било вид.

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
електрически удар.

Предупреждение

Възможен риск от
електрически удар

1.

Прочетете и разберете всички
инструкции в Ръководството за
инсталиране.

2.

За свързване на устройството
към електрозахранването
използвайте само заземен
електрически контакт. Ако не
знаете дали контактът е
заземен, се допитайте до
квалифициран електротехник.

3.

Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.

4.

Преди почистване
изключвайте този продукт от
контакта на мрежата.

5.

Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в
близост до вода или когато сте
мокри.

6.

Инсталирайте продукта
надеждно върху стабилна
повърхност.

7.

Инсталирайте продукта на
защитено място, на което
никой не може да настъпи или
да се спъне в захранващия
кабел, и на което
захранващият кабел няма да
се повреди.

8.

Ако продуктът не работи
нормално, вижте екранната
помощ за отстраняване на
неизправности.

9.

Вътре няма части, които могат
да се сервизират от оператора.
За сервиз се обръщайте към
квалифициран сервизен
техник.

10.

Да се използва на добре
проветриво място.

11.

Използвайте само с адаптора
за захранване, доставен от HP.

Предупреждение

Това

устройство няма да работи,
когато има повреда в
мрежовото захранване.